Abstract & Proceedings

Upute . sažetci

Upute za pripremu sažetka (za autore koji prilažu samo sažetak)

Molimo autore da se prilikom pisanja sažetka pridržavaju sljedećih tehničkih uputa:

Sažetke na hrvatskom i engleskom jeziku potrebno je pripremiti u Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša, font Times New Roman, veličine 12 točaka. Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justified alignment). U sažetku treba opisati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Autorima se sugerira da sažetak ne bude prekratak (dozvoljeno 1500 slova, uključujući razmake između riječi) i općenit. Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.

  • Margine 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, dolje i desno.
  • Naslov rada pisati malim slovima podebljano, veličine 14 točaka, lijevo poravnanje. Naslov rada treba biti precizan, maksimalno 100 znakova ne računajući razmake između riječi.
  • Autore (puna imena i prezimena svih autora, bez titula) pisati malim slovima, veličine 12 točaka.
  • Adresu pisati malim slovima, kurziv, veličine 11 točaka. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail (u zagradi).
  • Ključne riječi treba pozicionirati ispod Sažetka.
  • U sažetku nije dopušteno prikazivati tablice, grafikone, crteže i slično.
  • Autori koji pripremaju sažetak na hrvatskom jeziku moraju poslati isti i na engleskom jeziku

Primjer sažetka: primjer_sazetak.doc. Sažeci koji nisu pisani prema tehničkim uputama biti će vraćeni autorima na doradu.

Za slanje sažetka, dokument (file) označiti brojem sekcije i prezimenom prvog autora (npr. 01kovacevic) i poslati u elektronskom obliku na e-mail adresu: sa@agr.hr.

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr