Abstract & Proceedings

Upute . radovi

Radove za Simpozij treba pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Radi šireg izbora recenzenata sugeriramo autorima da radove pišu na engleskom jeziku. Radovi autora iz Hrvatske, pisani na engleskom jeziku, na kraju engleskog teksta trebaju imati naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom jeziku.

Molimo autore da se prilikom pisanja rada pridržavaju sljedećih tehničkih uputa:

  • Opseg rada, uključujući tekst, tablice, grafikone i slike (te naslov, sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku) je najviše pet stranica. Radovi plenarnih izlaganja ograničavaju se na deset stranica.
  • Margine 3,0 cm lijevo, 2,5 cm gore, dolje i desno. Autorima se sugerira da maksimalno iskoriste ponuđenih 5 stranica kako bi pridonijeli kakvoći rada i Zbornika. Koristiti jednostruki prored (single space) s poravnatim marginama (justified alignment). Naslov rada, popis autora i podnaslovi imaju lijevo poravnanje (left alignment). Za popis literature koristiti viseći prvi red (hanging indent) veličine 0,5 cm. Stranice se ne numeriraju.
  • Tekst  treba pisati u Microsoft Word for Windows, verzija 6.0 ili viša, font Times New Roman veličine 12 točaka. Naslov rada pisati malim slovima podebljano i veličine 14 točaka. Autore (puna imena i prezimena autora) veličine 12  točaka. Adrese veličine 11 točaka, kurziv. Podnaslove malim slovima, podebljano veličine 12 točaka. Za razmake se koriste isključivo prazni redovi (veličine 12 točaka) i to: prije podnaslova, između naslova i popisa autora, između popisa i adresa autora, prije naslova tablice i poslije tablice. Početak poglavlja (odlomka) u tekstu ne smije se uvlačiti tabulator tipkom, a odlomak razdijeliti tipkom enter.
  • Rad sadrži: naslov, puna imena i prezimena autora (u jednom redu), pune adrese autora (za svaku adresu se osigurava 1 red), sažetak, ključne riječi, uvod, materijal i metode, rezultate i raspravu, zaključke i literaturu. Radovi pisani na hrvatskom jeziku na kraju hrvatskog teksta moraju imati naslov, sažetak i ključne riječi na engleskom jeziku.
  • Puna imena i prezimena autora pisati bez titula, a iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Samo za kontakt osobu iza potpune adrese navesti i e-mail (u zagradi). Obzirom da je simpozij međunarodnog karaktera, u adresu dodati i naziv države.
  • Sažetak treba sadržavati cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. U ovoj formi sažetak treba biti kraći (dozvoljeno 700 slova uključujući razmake između riječi). Uz sažetak navesti do pet ključnih riječi, odvojenih zarezom.
  • Tablice (širina tablice od lijeve do desne margine), grafikoni i fotografije (crno bijele s visokim kontrastom) moraju biti uključeni u tekst. Brojeve tablica i naslove pisati iznad tablica. Za odvajanje sadržaja u tablicama koristiti minimalan set isključivo vodoravnih crta debljine 0,5 točaka. Ilustracije i grafikoni se također numeriraju, a brojeve pisati ispod grafikona. Radi sigurnije izvedbe oblikovanja rada grafikone i ilustracije treba dostaviti i u jednom od grafičkih ili slikovnih formata (*.xls, *tif ili *.jpg), isključivo u crno bijeloj tehnici.
  • U popisu Literature navesti abecednim redom samo korištenu literaturu.
  • Radove će recenzirati dva recenzenta iz odgovarajućeg područja.

Primjer rada: primjer_rada.doc. Radovi koji nisu pisani prema tehničkim uputama biti će vraćeni autorima na doradu.

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr