Abstract & Proceedings

Upute autorima

Znanstvena priopćenja objavit će se u elektronskom zapisu Zbornika sažetaka (tko ne želi objaviti cijeli rad) i Zbornika radova, koji će imati ISBN i CIP. Autorima je ostavljena mogućnost da za Simpozij pošalju: (1) samo sažetak ili (2) cjeloviti rad (uključujući i kraći sažetak) opsega do pet stranica.

Autor jamči da predočeni rezultati istraživanja u cjelovitom radu nisu ranije nigdje objavljeni.

Objavljivanje sažetka u Zborniku sažetaka ostavlja mogućnost naknadne objave priopćenih znanstvenih radova u posebnom tematskom broju Agriculturae Conspectus Scientificus - Poljoprivredna znanstvena smotra (http://www.agr.hr/smotra) ili u drugim publikacijama uz uobičajen postupak recenzije. Posebne brojeve ACS uredit će voditelji sekcija u svojstvu gost urednika.

Radove ili sažetke u elektronskom obliku možete slati na e-mail adresu: sa@agr.hr.

Kod slanja radova autori trebaju naznačiti žele li rad predočiti usmeno ili kao poster te jezik (hrv/eng) na kojem će izlagati rad. Voditelj sekcije zadržava pravo izbora usmenih priopćenja.

Za sekciju postera prilozi se pripremaju u veličini 841 x 1189 mm (širina x visina), format A0.

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija. Kotizacija omogućuje pravo sudjelovanja na Simpoziju samo autoru na čije ime je uplaćena.

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr