Abstract & Proceedings

Detaljan program

Ponedjeljak, 15. veljača 2016.

Registracija sudionika

Utorak, 16. veljača 2016.

Registracija sudionika

Otvaranje Simpozija . Plenarna izlaganja . Kongresna dvorana

9 . Voćarstvo . Camelia 1

Okrugli stol 1 . Fortuna

Srijeda, 17. veljača 2016.

1 . Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša . Kongresna dvorana

2 . Agroekonomika i agrosociologija . Fortuna

4 . Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje . Camelia 1

5 . Ratarstvo . Kongresna dvorana

7 . Stočarstvo . Fortuna

8 . Vinogradarstvo i vinarstvo . Camelia 1

Okrugli stol 2 . Fortuna

Svečana večera u restoranu hotela

Četvrtak, 18. veljača 2016.

3 . Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo . Kongresna dvorana

6 . Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo . Camelia 1

10 . Poljoprivredna tehnika . Camelia 1

Posteri . Camelia 2

Postavljanje postera je dan ranije (nakon 19:00 sati) ili najmanje 30 minuta prije početka rada sekcije.

 

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
17. - 22. veljače 2019. Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Magdalena Zrakić . Telefon:385 1 23 94 060
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr