Abstract & Proceedings

Program

Teme okruglog stola

  1. Ruralni razvoj - prilika za financiranje hrvatske poljoprivrede
  2. Klimatske promjene i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju
  3. Perspektive razvoja ekološke poljoprivrede s aspekta sigurnosti hrane

Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Plenarna izlaganja prevodit će se simultano. Mole se autori koji će usmeno izlaganje imati na hrvatskom jeziku, da Power Point prezentaciju rada obavezno pripreme na engleskom jeziku.

47. hrvatski i 7. međunarodni simpozij agronoma
13 - 17 veljače 2012 . Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof.dr.sc. Milan Pospišil . Telefon: 385 1 23 93 701 . Fax: 385 1 23 93 703
Ivona Filipović, dipl.ing. . Ured za međunarodne odnose . Telefon: 385 1 23 93 611
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr