Abstract & Proceedings

Program

Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Plenarna izlaganja prevodit će se simultano. Mole se autori koji će usmeno izlaganje imati na hrvatskom jeziku, da Power Point prezentaciju rada obavezno pripreme na engleskom jeziku.

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
16. - 21. veljače 2020. Vodice . Hrvatska
Za podrobnije obavijesti obratite se:
Prof. dr. sc. Boro Mioč . Telefon: 385 1 23 93 867
Doc. dr. sc. Ivan Širić . Telefon: 385 1 23 93 899
Dr. sc. Darija Bendelja Ljoljić . Telefon: 385 1 23 93 646
Adresa: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR–10000 Zagreb, Hrvatska
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr