49 hrvatski i
9 međunarodni simpozij agronoma
16. – 21. veljače 2014 . Dubrovnik . Hrvatska

eAbstracts

Izdavač:
Poljoprivredni fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku . Urednici: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–22–2

eAbstracts . Full text
sa2014_abstracts.pdf (1.8 MB)

Impressum

Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Ivana Alpeza, Karin Kovačević Ganić, Dragica Kaštelanac, Stanka Herjavec

Učinkovitost primjene enzima na parametre boje vina Plavca malog (Vitis Vinifera L.)

Efficiency of the applied enzymes on cromatic properties of Plavac mali wine (Vitis vinifera L.)

sa2014_a0801.pdf

Maria Balint, Podrumaru Teodor, Hălmăgean Lucian, Ciutina Virgiliu, Chiș S. Sabin

Overwatching of Lobesia botrana (Den. et Schiff.) from grapes with help of pheromone bait in Miniș - Măderat podgory

sa2014_a0802.pdf

Božena Barić, Ivana Pajač Živković

Populacija crvenog voćnog pauka u različitim sustavima uzgoja jabuke

The red spider mite populations in different apple production systems

sa2014_a0803.pdf

Lepomir Čoga, Sanja Slunjski, Josip Ražov, Ivan Pavlović, Tea Horvat

Mineralni sastav lišća i antioksidativni kapacitet ploda višnje Maraske na kiselim i karbonatnim supstratima

Mineral composition of leaves and fruits antioxidant capacity of cherry Marasca on acid and calcareous substrates

sa2014_a0804.pdf

Mato Drenjančević, Vladimir Jukić, Emilija Raspudić, Mirjana Brmež, Karolina Vrandečić, Vlado Babić

Utjecaj razmaka sadnje i gnojidbe dušikom na prinos nekih sorata aronije (Aronia melanocarpa [Michx] Elliot)

Effect of plant spacing and nitorgen fertilization on the yield of some chokeberry cultivars (Aronia melanocarpa [Michx] Elliot)

sa2014_a0805.pdf

Krunoslav Dugalić, Vlatka Jurković, Rezica Sudar, Ines Mihaljević, Dominik Vuković, Zlatko Čmelik, Zorica Jurković, Vesna Tomaš

Fizikalna i kemijska svojstva plodova šljiva u agroekološkim uvjetima istočne hrvatske

Physical and chemical properties of fruits plums in agro-ecological conditions of eastern Croatian

sa2014_a0806.pdf

Yalçın Güçer, Pınar Şanlıbaba, Hülya Ünver

Wine and Health

sa2014_a0807.pdf

Dunja Halapija Kazija, Tvrtko Jelačić, Bernardica Milinović, Danijel Čiček, Predrag Vujević

Utjecaj giberelina GA3 na karakteristike ploda sorti trešnje (Prunus avium L.)

The effect of GA3 application on fruit characteristic of cherry varietes (Prunus avium L.)

sa2014_a0808.pdf

Tvrtko Jelačić, Bernardica Milinović, Danijel Čiček, Dunja Halapija Kazija, Predrag Vujević

Utjecaj tretiranja preparatom na bazi Thiobacillus spp. na fizikalno-kemijska svojstva ploda šljive (Prunus domestica L.)

Influence of treatment with Thiobacillus spp. preparation on physical and chemical characteristics of plum (Prunus domestica L.)

sa2014_a0809.pdf

Tomislav Jemrić, Goran Fruk, Zoran Šindrak, Martina Skendrović Babojelić, Ana Marija Jagatić Korenika, Marin Mihaljević Žulj, Ivana Puhelek

Kakvoća jabučnog vina sorata 'Cripps Pink' i 'Idared'

The quality of apple vines made from cvs. 'Cripps Pink' and 'Idared'

sa2014_a0810.pdf

Vladimir Jukić, Rezica Sudar, Mato Drenjančević, Vlatka Jurković, Marija Radojković, Dražen Horvat, Vlado Babić

Sastav masnih kiselina u ulju sjemenki vinove loze (V. vinifera L.) različitih kultivara

Fatty acids composition in the grape seed oil of different grape cultivars (V. vinifera L.)

sa2014_a0811.pdf

Branka Mihaljević, Ivana Alpeza, Ivan Prša

Promjene u raznolikosti sortimenta vinove loze u Republici Hrvatskoj

The changes in diversity of grape varieties in the Republic of Croatia

sa2014_a0812.pdf

Bernardica Milinović, Tvrtko Jelačić, Dunja Halapija Kazija, Danijel Čiček, Predrag Vujević

Razvoj dopunske boje kožice ploda 6 sorti jabuke (Malus domestica Borkh.) iz grupe Gala mjerene na stablu

Development of fruit skin over-colour of 6 apple cultivars (Malus domestica Borkh.) of Gala Group measured on tree

sa2014_a0813.pdf

Igor Palčić, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, Ana Jeromel, Mario Staver, Kristijan Damijanić

Utjecaj terroira i kontrolirane ishrane vinove loze na kvalitetu mošta cv. Malvazije Istarske

Effect of terroir and guided plant nutrition on cv. Istrian Malvasia must quality

sa2014_a0814.pdf

Sanja Peran, Renata Leder, Veronika Kubanović, Ivana Alpeza, Mara Banović

Analiza mineralnog sastava vina tehnikom spektrometrije optičke emisije induktivno spregnute plazme ( ICP-OES)

The Analysis of the Mineral Composition of Wine by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

sa2014_a0815.pdf

Ivana Vladimira Petric, Tatjana Košmerl, Emil Zlatić, Gordana Bosankić, Veronika Kubanović, Ivan Pejić

Potencijal aroma grožđa klonskih kandidata sorte 'Škrlet bijeli' procijenjen serijama mirisa

Potention of Grape Aroma of Variaty 'Škrlet bijeli' Clones Judged by Aromatic Series

sa2014_a0816.pdf

Danijela Petrušić, Igor Lukić, Zoran Užila, Tomislav Plavša

Hlapivi spojevi mošta Malvazije istarske (Vitis vinifera L.) uzgajane na 2 različita tipa tla

Volatile compounds in juice of Istrian Malvasia grapes (Vitis vinifera L.) grown on two different soil types

sa2014_a0817.pdf

Aleksandar Stanisavljević, Mirko Puljko, Vladimir Jukić, Mato Drenjančević, Miroslav Jurić, Krunoslav Dugalić, Nenad Magazin

Kompatibilnost i otpornost voćnih plemki i podloga te njihova otpornost prema utjecaju negativnih temperatura

Compatibility and resistance of fruit scions and rootstocks and their resistance to the effects of negative temperatures

sa2014_a0818.pdf

Aleksandar Stanisavljević, Dejan Bošnjak, Ranko Gantner, Ivna Štolfa, Tihana Teklić, Marija Špoljarević, Miroslav Lisjak, Nenad Magazin

Ciklanilid u induciranju lateralnog grananja trešnje na podlozi gisela 6

Cyclanilide in inducing lateral cherry branching on rootstock Gisela 6

sa2014_a0819.pdf

Neven Voća, Nikola Bilandžija, Vanja Jurišić, Ana Matin, Tajana Krička, Ivana Sedak

Orezana biomasa i koštice šljive kao visokovrijedni energent u Republici Hrvatskoj

Plum prunned and stone biomass as high valuable fuel in Croatia

sa2014_a0820.pdf

Sandra Voća, Jana Šic Žlabur, Nadica Dobričević, Stjepan Pliestić, Ante Galić

Sadržaj bioatkivnih spojeva u suhim šljivama

The content of bioactive compounds in dried plums

sa2014_a0821.pdf

Dunja Voštinić, Ivana Vladimira Petric, Renata Bukovčan, Alka J.M. Horvat

Validacija spektrofotometrijskih metoda određivanja L(+)-vinske kiseline, L(-)-jabučne kiseline, L(+)-mliječne kiseline u vinu

Validation of Spectrofotometric Methods for Determination of L(+)-tartaric acid, L(-)-malic acid and L(+)-lactic acid

sa2014_a0822.pdf

49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma
16. – 21. veljače 2014 . Dubrovnik . Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Poljoprivredni fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Glavni urednici: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–23–9 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr