49 hrvatski i
9 međunarodni simpozij agronoma
16. – 21. veljače 2014 . Dubrovnik . Hrvatska

eProceedings

Izdavač:
Poljoprivredni fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku . Urednici: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–22–2

eProceedings . Full text
sa2014_proceedings.pdf (14.3 MB)

Impressum

Plenarna izlaganja

Andrea Gross-Bošković, Brigita Hengl, Sanja Miloš, Danijela Stražanac, Dražen Knežević

Procjena rizika kao dio modernog okvira sustava sigurnosti hrane

Risk assessment as a part of modern food safety framework

sa2014_p0001.pdf

Slavko Perica, Frane Strikić, Mirella Žanetić, Gabriela Vuletin Selak, Tatjana Klepo

Znanstvena postignuća u hrvatskom maslinarstvu i pogled u budućnost

Scientific achievements in Croatian olive sector and future outlook

sa2014_p0002.pdf

Andrijana Rebekić, Zdenko Lončarić

Međuodnos cinka i kadmija – sinergija ili antagonizam?

Zinc-cadmium interaction – synergy or antagonism?

sa2014_p0003.pdf

Neven Voća, Jasna Kufrin, Bojan Ribić, Tajana Krička, Savka Kučar Dragičević, Đurđica Požgaj

Gospodarenje i energetska oporaba biorazgradljivog dijela komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj

Management and energetic use of the municipal waste bio-degradable part in the Republic of Croatia

sa2014_p0004.pdf

49. hrvatski i 9. međunarodni simpozij agronoma
16. – 21. veljače 2014 . Dubrovnik . Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Poljoprivredni fakultet
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Glavni urednici: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–22–2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr