Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Jasminka Karoglan Kontić, Zvjezdana Marković, Edi Maletić

Uvometrijske karakteristike autohtonih sorata vinove loze Dalmacije (V. vinifera L.)

Uvometric characterisation of autochthonous dalamtian cultivars of grapevine (V. vinifera L.)

sa2013_a0801.pdf

Alper Dardeniz, Murat Seker, Mehmet A. Gundogdu, Tolga Sarıyer, Arda Akçal and Rukiye Tunçel

Effects of different planting heights from grafting point for grafted vine ratios and nursery yields of some grape varieties on 41B rootstock

sa2013_a0802.pdf

Gordana Đurić, Nikola Mićić

The root system of M9, M26 and MM106 rootstocks in pseudogley

sa2013_a0803.pdf

Mato Drenjančević, Vladimir Jukić

Utjecaj rane ručne i strojne defolijacije na kultivare Sauvignon bijeli, Merlot i Cabernet sauvignon (Vitis vinifera L.)

The influence of early hand and mechanical leaf removal on Sauvignon blanc, Merlot and Cabernet Sauvignon (Vitis vinifera L.)

sa2013_a0804.pdf

Dunja Halapija Kazija, Tvrtko Jelačić, Bernardica Milinović, Danijel Čiček, Predrag Vujević

Prorjeđivanje plodova jabuke sorte 'Gala'

Fruit thinning of 'Gala' apple trees

sa2013_a0805.pdf

Snježana Jakobović, Pavica Tupajić, Marija Pecina, Mario Jakobović

Utjecaj uvjeta vrenja komine grožđa cv. Graševina bijela na kemijski sastav rakije komovice

Effect of fermentation conditions of grape pomace cv. Graševina bijela on the chemical composition of grape marc brandy

sa2013_a0806.pdf

Tvrtko Jelačić, Bernardica Milinović, Dunja Halapija Kazija, Danijel Čiček, Predrag Vujević, Ante Biško

Prikladnost nekih sorti jabuke za sušenje

Suitability of some apple varieties for drying

sa2013_a0807.pdf

Marko Karoglan, Mirela Osrečak, Bernard Kozina, Gorjan Dugonjić, Marko Rundek

Utjecaj stupnja zrelosti na sastav ukupnih polifenola i antocijana u grožđu cv. Plavina i Lasina (Vitis vinifera L.)

The effect of ripening stage on total polyphenols and anthocyanins content in grapes of cv. Plavina i Lasina (Vitis vinifera L.)

sa2013_a0808.pdf

Snježana Kereša, Anita Mihovilović Bošnjak, Marijana Barić, Ivanka Habuš Jerčić, Hrvoje Šarčević, Ante Biško

Utjecaj tretmana i položaja eksplantata na in vitro aksilarno grananje izdanaka i zakorjenjivanje jabuke sorte Topaz

Axillary shoot proliferation and in vitro rooting of apple cv. Topaz- Impacts of treatments and explant orientation

sa2013_a0809.pdf

Nina Levičnik

The (r)evolution of Wine cellars

sa2013_a0810.pdf

Elizabeta Matahlija

Ujecaj Plants Protector Thiofera na rast i kvalitetu prinosa u voćarstvu

Impact of Plants Protector Thiofer on the yield increase and quality in fruit production

sa2013_a0811.pdf

Elizabeta Matahlija

Utjecaj antistresnog mikrobiološkog preparata Plants Protector Thiofer na bolju kondiciju vinograda

Impact of antistress biofertilizer Plants Protector Thiofer on the better shape of vineyard

sa2013_a0812.pdf

Zdravko Miholić

Osobine rasta 11 novih sorti šljiva

Growth characteristics of 11 new plum cultivars

sa2013_a0813.pdf

Bernardica Milinović, Tvrtko Jelačić, Dunja Halapija Kazija, Danijel Čiček, Ante Biško, Predrag Vujević

Rezultati usporednih morfoloških i pomoloških mjerenja dva uzgojna oblika za jabuku na pokušalištu Donja Zelina

Results of comparative morphological and pomological measurements of two apple training systems in Donja Zelina Experimental orchard

sa2013_a0814.pdf

Ivana Pajač Živković, Ivan Pejić, Božena Barić

Genetika populacija jabukova savijača (Cydia pomonella L.) u Hrvatskoj

Genetics of codling moth (Cydia pomonella L.) populations in Croatia

sa2013_a0815.pdf

Igor Pasković, Slavko Perica, Marija Pecina, Katarina Hančević, Marija Polić-Pasković, Mirjana Herak-Ćustić

Leaf mineral concentration of six olive cultivars cultivated on calcareous soil

Changes in the volatile composition of white nectarine at different stages of fruit growth

sa2013_a0816.pdf

Murat Seker, Neslihan Ekinci, Mehmet Ali Gundogdu, Engin Gur

Investigation of volatile compounds of different plum varieties in the ecological conditions of northwestern of Turkey

sa2013_a0817.pdf

Zdravka Sever, Sandra Pavić, Željka Juzbašić, Karolina Sever, Tihomir Miličević

Osjetljivost različitih kultivara jabuke na alternarijsku trulež ploda (Alternaria alternata (Fr.) Keissl.)

Sensitivity of different apple cultivars to Alternaria rot (Alternaria alternata (Fr.) Keissl.)

sa2013_a0818.pdf

Sanda Stanivuković, Boris Pašalić, Gordana Đurić

Biokemijsko - fiziološke karakteristike ploda kruške u ovisnosti o položajua na stablu

Biochemical - physiological characteristics of pear fruit depending on the position in the tree

sa2013_a0819.pdf

Ivna Štolfa, Aleksandar Stanisavljević, Sanela Marić, Seada Marić, Rosemary Vuković, Zorana Katanić, Tanja Žuna Pfeiffer, Dubravka Špoljarić, Teklić Tihana

Utjecaj ekološki prihvatljivih tretmana na antioksidativnu aktivnost plodova jagode tijekom skladištenja

The impact of environmentally friendly postharvest treatments on the antioxidant activity of strawberry fruits during storage

sa2013_a0820.pdf

Domagoj Stupić, Darko Preiner, Željko Andabaka, Jasminka Karoglan Kontić, Zvjezdana Marković, Edi Maletić

Utjecaj besjemenih bobica na kvalitetu vina sorte Grk (V. vinifera L.)

Impact of unfertilized berries on the quality of Grk bijeli (V. vinifera L.) wine

sa2013_a0821.pdf

Vesna Tomaš, Krunoslav Dugalić

Pogodnost sorata jabuke u sustavu ekološke zaštite

Suitability of varietes of apples in the system of ekological protoection

sa2013_a0822.pdf

Tanja Žuna Pfeiffer, Ivna Štolfa, Mate Žanić, Nikola Pavičić, Vera Cesar, Hrvoje Lepeduš

Utjecaj niske temperature na antioksidativni odgovor listova dvaju kultivara maslina uzgajanih na različitim supstratima

The influence of low temperature on antioxidative leaf response of two olive cultivars grown on different substrates

sa2013_a0823.pdf

 

48. hrvatski i 8. međunarodni simpozij agronoma
17. – 22. veljače 2013 . Dubrovnik . Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku
Glavni urednici: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978–953–7871–07–9 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr