Stočarstvo

Zvonko ANTUNOVIĆ, Josip NOVOSELEC, Zvonimir STEINER, Danijela SAMAC

Fenotipske odlike cigaje u ekološkom uzgoju

Phenotypic characteristics of Tsigai ewes in organic breeding

sa2011_p0701.pdf

Jovan BOJKOVSKI, Biljana RADOJIČIĆ, Božidar SAVIĆ, Tihomir PETRUJKIĆ, Ivan PAVLOVIĆ, Renata RELIĆ

Bolesti stada i ekološki problemi u intenzivnoj proizvodnji svinja

Herd diseases and ecological problems in intensive pig production

sa2011_p0702.pdf

Emina ČUBIĆ, Miljenko KONJAČIĆ, Nikolina KELAVA, Ante IVANKOVIĆ, Tomislav JAKOPOVIĆ

Boja mesa različito držane simentalske junadi

Beef meat colour of different housed Simmental steers and heifers

sa2011_p0703.pdf

Marija ĐIKIĆ, Magdalena JUKIĆ, Danijel KAROLYI, Krešimir SALAJPAL

Utjecaj polimorfizma MC4R gena u svinja na distribuciju SEUROP klasa

Effect of MC4R polymorphism on carcass distribution in pigs according to SEUROP

sa2011_p0704.pdf

Vera ĐEKIĆ, Sreten MITROVIĆ, Mirjana STALETIĆ, Jelena MILIVOJEVIĆ

Utjecaj genotipa i uzrasta nesilica na deformaciju ljuske kokošjih jaja

The effect of genotype and age of hen on deformation of egg shell

sa2011_p0705.pdf

Anamarija FRKONJA, Antun KOSTELIĆ, Ino ČURIK, Arpad BOKOR, Thomas DRUML, Marijan BELČIĆ, Nikica PRVANOVIĆ, Maja FERENČAKOVIĆ, Vlatka ČUBRIĆ-ČURIK

Filogenetska analiza međimurskog konja

Phylogenetic analisys of Medjimurje horse

sa2011_p0706.pdf

Ante IVANKOVIĆ, Zdenko IVKIĆ, Miljenko KONJAČIĆ, Igor STIPIĆ, Nikolina KELAVA

Učinak promjene vezanog u slobodni sustav držanja na proizvodnost manjih mliječnih farmi

The effect of changing tied to a free housing system on productivity in small dairy farm

sa2011_p0707.pdf

Ana KAIĆ, Boro MIOČ, Ante KASAP, Darko JURKOVIĆ, Zdravko BARAĆ, Vesna PAVIĆ

Rast i klaonički pokazatelji janjadi ličke pramenke

Growth and carcass characteristics of Lička pramenka lambs

sa2011_p0708.pdf

Ante KASAP, Boro MIOČ, Ana KAIĆ, Darko JURKOVIĆ, Vesna PAVIĆ, Danijel MULC

Neke odlike trupova janjadi ličke pramenke

Some carcass traits of Lička pramenka lambs

sa2011_p0709.pdf

Ivana KOVAČ, Marina ATLIJA, Anamarija FRKONJA, Ino ČURIK, Antun KOSTELIĆ, Vlatka ČUBRIĆ-ČURIK

Informativnost kontrolne regije mitohondrijske DNA konja

Informative of mitochondrial DNA control region in horse

sa2011_p0710.pdf

Dejan MARENČIĆ, Ante IVANKOVIĆ, Vinko PINTIĆ, Nikolina KELAVA, Tomislav JAKOPOVIĆ

Effect of transport time on meat quality of Simmental bulls and heifers

Utjecaj vremena transporta na kakvoću mesa muške i ženske simentalske junadi

sa2011_p0711.pdf

Ales PAVLIK, Martina LICHOVNIKOVA

Hematological indicators of laying hens kept in different housing systems

sa2011_p0712.pdf

Silvana POPESCU, Cristin BORDA, Cristina Iuliana HEGEDUS, Eva-Andrea DIUGAN, Marina SPINU, Carmen Dana SANDRU, Razvan STEFAN

Microbiologic water quality for dairy cows in rural households and farms from Transylvania

sa2011_p0713.pdf

Zvonimir PRPIĆ, Boro MIOČ, Ivan VNUČEC, Vesna PAVIĆ

Prevalencija i etiologija subkliničkog mastitisa u istočnofrizijskih ovaca

Prevalence and etiology of subclinical mastitis in East Friesian sheep

sa2011_p0714.pdf

Biljana RADOJIČIĆ, Jovan BOJKOVSKI, Blagoje DIMITRIJEVIĆ, Dragan BACIĆ

Utjecaj primjene otopine cink sulfata kao ekološki prihvatljivog sredstva u terapiji i profilaksi zarazne šepavosti ovaca

Effect of zinc sulfate solution as ecological drug in therapeutic and prophylactic treatment of ovine foot rot

sa2011_p0715.pdf

Dubravko ŠKORPUT, Vlado MORIĆ, Marija ĐIKIĆ, Zoran LUKOVIĆ

Heritabilitet za veličinu legla crne slavonske svinje

Heritability of litter size in Black Slavonian pigs

sa2011_p0716.pdf

Kristijan VALKAJ, Marija CERJAK, Samir KALIT

Svojstva, poznavanje i potrošnja sira turoša

Properties, cognition and consumption of Turoš cheese

sa2011_p0717.pdf

Ivan VNUČEC, Boro MIOČ, Zvonimir PRPIĆ, Vesna PAVIĆ, Zdravko BARAĆ

Klaonički pokazatelji i odlike trupa janjadi i jaradi u ekstenzivnom sustavu uzgoja

Slaughter traits and carcass measurements of lambs and kids raised under extensive production system

sa2011_p0718.pdf

Marina VRANIĆ, Mladen KNEŽEVIĆ, Krešimir BOŠNJAK, Goran PERČULIJA, Josip LETO, Hrvoje KUTNJAK, Jelena MIŠA

Procjena kvalitete krme na uzorcima fecesa sa NIR spektroskopijom

Faecal NIR for predicting forage quality in sheep

sa2011_p0719.pdf

Šimun ZAMBERLIN, Boro MIOČ, Dubravka SAMARŽIJA

Influence of yoghurt cultures on some chemical parameters of sheep's milk yoghurt during storage

Utjecaj mljekarskih kultura na određene kemijske parametre ovčjeg jogurta tijekom čuvanja

sa2011_p0720.pdf

46. hrvatski i 6. međunarodni simpozij agronoma
14 - 18 veljače 2011 . Grand hotel Adriatic . Opatija . Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-84-4
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr