Fisheries, Game Management and Beekeeping

Ana GAVRILOVIĆ, Jurica JUG-DUJAKOVIĆ, Ana LJUBIČIĆ, Ivančica STRUNJAK-PEROVIĆ, Rozelindra ČOŽ-RAKOVAC, Natalija TOPIĆ POPOVIĆ, Margita JADAN

Utjecaj uzgojne tehnologije na kvalitetu mesa i preživljavanje kamenice Ostrea edulis (Linneaus, 1758) u Malostonskom zaljevu

The influence of farming technology on the meat quality and survival of the flat oyster, Ostrea edulis (Linneaus, 1758) in the Bay of Mali Ston

sa2011_a0601.pdf

Ana LJUBIČIĆ, Ana GAVRILOVIĆ, Jurica JUG-DUJAKOVIĆ, Joško BOBANOVIĆ

Utjecaj čimbenika okoliša na promjene indeksa kondicije i gonadosomatskog indeksa brbavice Venus verrucosa L. 1758 u uvali Bistrina

The influence of environmental factors on a variation of the condition and gonadosomatic indeces of warty venus, Venus verrucosa (Linnaeus, 1758) in the cove of Bistrina

sa2011_a0602.pdf

Tea TOMLJANOVIĆ, Tomislav TREER, Weimin WANG, Zexia GAO, Marina PIRIA, Daniel MATULIĆ, Nikica ŠPREM, Ivica ANIČIĆ, Roman SAFNER

Analiza mithohondijalnog genoma šarana (Cyprinus carpio L.)

Analysis of common carp's (Cyprinus carpio L.) mithochondiral genome

sa2011_a0603.pdf

Sanja MATIĆ-SKOKO, Nika STAGLIČIĆ, Armin PALLAORO, Miro KRALJEVIĆ, Jakov DULČIĆ, Pero TUTMAN, Branko DRAGIČEVIĆ

Stanje škrpine, Scorpaena scrofa i trlje od kamena, Mullus surmuletus u akvatoriju otoka Visa

State of largescaled scorpionfish, Scorpaena scrofa and striped red mullet, Mullus surmuletus in Island Vis aquatorium area

sa2011_a0604.pdf

Siniša OZIMEC, Anđelko OPAČAK, Dinko JELKIĆ

Raznolikost i rasprostranjenost vodenih makrofita u ribolovnim vodama koprivničke Podravine

Diversity and distribution of the aquatic macrophytes in the fishing waters of Koprivnica part of Podravina region

sa2011_a0605.pdf

Dinko JELKIĆ, Anđelko OPAČAK, Ivan STEVIĆ, Jurica JUG-DUJAKOVIĆ, Krešo RUŠANAC

Privikavanje ličinki šarana (Cyprinus carpio L.) na umjetnu hranu u recirkulacijskom sustavu uzgoja

Weaning of carp larvae (Cyprinus carpio L.) to artificial feed in recirculatory system

sa2011_a0606.pdf

Daniel MATULIĆ, Ivica ANIČIĆ, Tea TOMLJANOVIĆ, Marina PIRIA, Tomislav TREER, Roman SAFNER, Nikica ŠPREM

Utjecaj sojinog brašna na proizvodne parametre u hranidbi akvakulturnih vrsta

Influence of soybean meal on production parameters in feeding aquaculture species

sa2011_a0607.pdf

Rozelindra ČOŽ RAKOVAC, Ivančica STRUNJAK-PEROVIĆ, Natalija TOPIĆ-POPOVIĆ, Tomislav ŠMUC, Margita JADAN, Slavica ČOLAK, Mario LOVRINOV, Ana MILINA, Josip BARIŠIĆ

Utvrđivanje sezonalnih razlika biokemijskih profila hame Argyrosomus regius upotrebom klasifikacijskih modela

Discrimination between shade fish physiological profile based on blood biochemistry using statistical classification models

sa2011_a0608.pdf

Hatice TORCU KOÇ, Fatih ÜSTÜN, Zeliha ERDOĞAN, Levent ARTÜZ

Diversity of the benthic fish fauna of the Sea of Marmara, Turkey

sa2011_a0609.pdf

Fatih ÜSTÜN, Hatice TORCU-KOÇ, Zeliha ERDOĞAN

Age, growth and mortality of striped red mullet (Mullus surmuletus L.) in Edremit Bay (Northern Aegean Sea, Turkey)

sa2011_a0610.pdf

Hatice TORCU KOÇ, Fatih ÜSTÜN, Zeliha ERDOĞAN, Levent ARTÜZ

A preliminary study on growth parameters of hake (Merluccius merluccius L.) in the Sea of Marmara, Turkey

sa2011_a0611.pdf

Gheorghe RADU, Anton EUGEN, Mariana GOLUMBEANU, Violin RAYKOV, Marina PANAYOTOVA, Maria YANKOVA, Vladislav SHLYAHOV, Mustafa ZENGIN

State of the Black Sea fish species relating to ecological conditions

sa2011_a0612.pdf

Marijana CUKROV, Marija CRNČEVIĆ, Katarina IVANIŠIN-KARDUM

Ugrožene ribe Jadrana: edukativne radionice na primjeru tune Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758.)

Threatened species of Adriatic: Educational workshops on the example of tuna Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758.)

sa2011_a0613.pdf

Katarina GLAVIĆ, Sanja MATIĆ-SKOKO, Vlasta BARTULOVIĆ, Branko GLAMUZINA

Neke biološke i ribarstvene značajke tabinje mrkulje, Phycis phycis (Linnaeus 1766) u južnom Jadranu

Some biological and fishery properties of forkbeard, Phycis phycis (Linnaeus 1766) in southern Adriatic

sa2011_a0614.pdf

Melita PEHARDA, Daria EZGETA-BALIĆ, John DAVENPORT, Nedo VRGOČ, Igor ISAJLOVIĆ

Sadržaj želudaca četiri gospodarski značajne vrste školjkaša - jedu li školjkaši svoje ličinke?

Stomach contents of four commercially important bivalve species - do bivalves eat their larvae?

sa2011_a0615.pdf

Szabolcs NÉMETH, Miklós BERCSÉNYI

Artificial propagation of Adriatic scorpionfish (Scorpaenidae) species

sa2011_a0616.pdf

Jalal Sadeg ABOFELA

Toxicological and physiological effects of ammonia on Tilapia Oreochromis niloticus at different pH levels

sa2011_a0617.pdf

Fatma F. El TUMI, Najla A. ELFAKIH

Influence of different ditary fat/protein sources on production traits of mosqutto fish Gambusia affinis

sa2011_a0618.pdf

Ivica BOŠKOVIĆ, Siniša OZIMEC, Tihomir FLORIJANČIĆ, Dinko JELKIĆ, Anđelko OPAČAK, Goran ANDRAŠEVIĆ, Krunoslav PINTUR

Status populacije zeca običnog (Lepus europaeus Pallas, 1778) na području istočne Hrvatske

Status of the European brown hare (Lepus europaeus Pallas, 1778) population in the Eastern Croatia

sa2011_a0619.pdf

Tihomir FLORIJANČIĆ, Dinko JELKIĆ, Ivica BOŠKOVIĆ, Siniša OZIMEC, Anđelko OPAČAK

Identifikacija izvora teških metala i procjena potencijalnih rizika za divlje patke

Identification of heavy metal sources and assessment of the potential risk for wild ducks

sa2011_a0620.pdf

Dražen DEGMEČIĆ, Tihomir FLORIJANČIĆ, Ivica BOŠKOVIĆ, Ivica BUDOR

Prikaz slučaja: očnjaci u gornjoj čeljusti kod srnjaka

Case report: upper canine teeth in roe buck

sa2011_a0621.pdf

Branimir REINDL, Nikica ŠPREM, Tihomir FLORIJANČIĆ, Ivica BOŠKOVIĆ, Krunoslav PINTUR

Varijabilnost rasta jelena lopatara (Dama dama L.) u Nacionalnom parku Brijuni

Growth variability of fallow deer (Dama dama L.) in the Brijuni National park

sa2011_a0622.pdf

Nikica ŠPREM, Marina PIRIA, Tihomir FLORIJANČIĆ, Boris ANTUNOVIĆ, Tomislav TREER

Morfološke osobine divljih svinja (Sus scrofa) u Republici Hrvatskoj

Morphology characteristics of wild boar (Sus scrofa) of Croatia

sa2011_a0623.pdf

Krunoslav PINTUR, Nino DANČEVIĆ, Nina POPOVIĆ, Ivan ŠTEDUL, Vedran SLIJEPČEVIĆ, Branimir REINDL, Ivica BOŠKOVIĆ, Alen SLAVICA

Kraniometrijske značajke zeca običnog (Lepus europaeus Pall.) s odabranih područja SZ Hrvatske i otoka Vira

Craniometric features of European hare (Lepus europaeus Pall.) from NW Croatia and island of Vir

sa2011_a0624.pdf

Tomislav MAŠEK, Krešimir SEVERIN, Dean KONJEVIĆ, Krešimir KRAPINEC

Masne kiseline u serumu kao biomarkeri metabolizma masti kod muflona (Ovis aries musimon)

Serum fatty acids as biomarkers of fat metabolism in mouflon (Ovis aries musimon)

sa2011_a0625.pdf

Mokhtar A. HALBUDA

The effect of Aspergillus flavuson secondary metabolite on rabbit blood cells

sa2011_a0626.pdf

Miroslav FILKO, Dragan BUBALO, Lidija SVEČNJAK, Janja FILIPI, Nikola KEZIĆ

Utjecaj tehnologije pčelarenja na pojavu gljivičnih bolesti odraslih pčela

The influence of beekeeping technology on occurrence of fungal diseases of adult honey bees

sa2011_a0627.pdf

Gordana HEGIĆ, Tonći PRNJAK, Marica Maja DRAŽIĆ, Janja FILIPI, Dragan BUBALO

Posjećenost metvice (Mentha spp.) medonosnom pčelom (Apis mellifera carnica P. 1879)

A honey bee (Apis mellifera carnica P. 1879) visiting mint (Mentha spp.)

sa2011_a0628.pdf

Nikola KEZIĆ, Marica Maja DRAŽIĆ, Ivan JAKOPOVIĆ, Marija RIJAVEC, Lidija SVEĆNJAK, Marina POPIJAČ

Tolerantnost medonosnih pčela na varoozu

The tolerance of honey bees to varroa

sa2011_a0629.pdf

Dragan BUBALO, Marina VALENTIĆ, Lidija SVEČNJAK, Ivan MIHALJEVIĆ, Domagoj BARIŠIĆ

Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)

Honey bee gathering activity on Common Sage (Salvia officinalis L.) nectar flow

sa2011_a0630.pdf

Dukali ALMABRUK ABUJNAH

Anticancer activity of natural honey

sa2011_a0631.pdf

Marinka KREGAR, Romana RUTAR

Pollen analysis of Slovene honey

sa2011_a0632.pdf

46th Croatian & 6th International Symposium on Agriculture
February 14 - 18, 2011 . Grand Hotel Adriatic . Opatija . Croatia
Book of Abstracts | Proceedings
Published by: University of Zagreb, Faculty of Agriculture
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Croatia
Editor in Chief: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-75-2
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr