Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Đani Benčić, Ivan Perasović

Morfološke karakteristike fenotipova masline sorte Oblica izdvojenih u masliniku u okolici Kaštel Starog

Morphologic characteristics of phenotypes Oblica olive selected in the olive grove near the place Kaštel Stari

sa2010_a0801.pdf

Đani Benčić, Saša Grgantov

Utjecaj koncentracije IBA na kvalitetu ukorjenjivanja reznica sorti maslina (Olea europaea L.) Rosulja i Istarska bjelica na otoku Krku

Effect of IBA concentration on the quality of rooting cuttings olive cultivars Istarska bjelica and Rosulja (Olea europaea L.) on the island of Krk

sa2010_a0802.pdf

Đani Benčić, Julijana Cukon

Morfološka različitost šest fenotipova masline (Olea europaea L.) lokalnog naziva „Bjelica“ u Istri

Morphological diversity of six phenotypes of olive (Olea europaea L.) local calls "Bjelica“ in Istria

sa2010_a0803.pdf

Sandra Bijelić, Branislava Gološin, Jelena Ninić Todorović, Slobodan Cerović, Ljubo Vračar

Nutritivna vrijednost plodova selekcioniranih genotipova drena (Cornus mas L.) u Vojvodini

Fruit nutritional value of Cornelian cherry genotypes (Cornus mas L.) selected in the Vojvodina Province

sa2010_a0804.pdf

Dunja Halapija Kazija, Bernarda Milinović, Tvrtko Jelačić, Predrag Vujević, Ante Biško

Preliminarni rezultati istraživanja karakteristika nekih introduciranih čeških sorti trešanja – rezutlati 2009. godine

Introduction of czech sweet cherry varieties – results from year 2009

sa2010_a0805.pdf

Tvrtko Jelačić, Dunja Halapija Kazija, Bernarda Milinović, Predrag Vujević, Ante Biško

Fizikalne i organoleptičke značajke sorti jabuka iz grupe Gala

Physical and organoleptic characteristics of apple cultivars from Gala group

sa2010_a0806.pdf

Bernarda Milinović, Dunja Halapija Kazija, Tvrtko Jelačić, Predrag Vujević, Ante Biško

Rezultati organoleptičkog ocjenjivanja sorti šljiva posađenih u introdukcijskim pokusima u Donjoj Zelini

Results of organoleptic tasting of plum varieties planted in introduction trials in Donja Zelina

sa2010_a0807.pdf

Denis Stajnko, Smiljan Šinjur

Arrangement of apple forecast register based on visualisation of tree growing volumen and global positioning system

Uređenje registra za ranu prognozu uroda jabuka pomoću vizualizacije rodnog volumena stabla i gps sustava

sa2010_a0808.pdf

Ertan Yildirim, Sezai Ercisli, Metin Turan

Antioxidant and chemical properties of wild and cultivated strawberries

sa2010_a0809.pdf

Ivana Alpeza, Renata Bukovčan, Gordana Bosankić, Krešimir Hren, Dragica Kaštelanac

Odnos fermentacijskih aroma i negativne kakvoće vina

Fermentation aroma and negative wine quality

sa2010_a0810.pdf

Tomislav Ćosić, Tomislav Karažija, Marko Petek, Lepomir Čoga, Sanja Slunjski

Ujecaj gnojidbe organskim gnojivima na prinos grožđa i sadržaj dušika u listu vinove loze

Effects of organic fertilization on grape yield and nitrogen content in grapevine leaf

sa2010_a0811.pdf

Lepomir Čoga, Sanja Slunjski, David Gluhić, Ivan Šimunić, Vesna Jurkić, Ivan Pavlović

Dinamika željeza u lišću vinove loze (Vitis vinifera L.) na kiselim i karbonatnim tlima

Grapevine leaves iron dynamics (Vitis vinifera L.) on acid and calcareous soils

sa2010_a0812.pdf

Tomislav Karažija, Tomislav Ćosić, Marko Petek, Boris Lazarević, Tea Horvat

Utjecaj protugradnih mreža na količinu ukupnih kiselina i šećera u moštu sorte Graševina

The effect of anti-hail nets on the total amount of acid and sugar in the must cv. Grasevina

sa2010_a0813.pdf

Nebojša Marković, Slavica Todić, Zoran Atanacković, Zoran Bešlić

Utjecaj loznih podloga na morfometrijske karakteristike korijena vinove loze

Grape Rootstock Influence on Morfometric Characteristic of Grape Vine Root

sa2010_a0814.pdf

Luna Maslov, Mirela Osrečak, Marko Karoglan, Bernard Kozina, Ante Guć, Juraj Sladić, Vedran Plichta

Utjecaj roka berbe na sastav ukupnih antocijana i polifenola nekih kultivara vinove loze (Vitis vinifera L.)

Effects of ripening stages on total anthocyanins and total polyphenolic composition of some grapevine cultivars (Vitis vinifera L.)

sa2010_a0815.pdf

Branka Mihaljević, Gordana Bosankić, Ivana Alpeza

Vinogradarske površine u Republici Hrvatskoj u periodu 2000.-2007. godine

Grape growing area in the Republic of Croatia during the period 2000-2007

sa2010_a0816.pdf

Tatjana Varga, Renata Bukovčan, Veronika Kubanović, Ljiljana Gašparec-Skočić

Usporedba elektrokemijske i Rebalein-ove metode za određivanje reducirajućih šećera u vinu

Comparison of electrochemical and Rebalein method for reducing sugars determination in wine

sa2010_a0817.pdf

45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma
15. - 19. veljače 2010. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-80-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr