Ribarstvo,lovstvo i pčelarstvo

Goran Andrašević, Ivica Bošković, Krunoslav Pintur, Tihomir Florijančić, Siniša Ozimec, Emilija Frižon

Udio mladih zečeva u ukupnoj populaciji u Osječko baranjskoj županiji

The portion of young hares in total population in Osijek Baranja County

sa2010_a0601.pdf

Dragan Bubalo, Jospi Matijaš, Jelena Dvornik-Gosaić, Lidija Svečnjak, Gordana Hegić

Praćenje oprašivača na kadulji (Salvia officinalis L.)

Monitoring of polinators on the Sage (Salvia officinalis L.)

sa2010_a0602.pdf

Dražen Degmečić, Tihomir Florijančić, Krešimir Krapinec, Dražen Domić

Rogovlje srnjaka kao smjernica gospodarenja lokalnom populacijom

Roe deer antlers as a guideline for managing the local population

sa2010_a0603.pdf

Danko Dežđek, Zoran Lipej, Aleksandar Vojta, Željko Mihaljević, Tomislav Keros

Istraživanje pojavnosti virusa štenećaka u populaciji crvene lisice (Vulpes vulpes) na području sjeverozapadne Hrvatske

Investigation of prevalence distemper virus in population red fox (Vulpes vulpes) in northwestern region of Croatia

sa2010_a0604.pdf

Tihomir Florijančić, Anđelko Opačak, Ivica Bošković, Dinko Jelkić, Siniša Ozimec, Tanja Bogdanović, Irena Listeš, Mario Škrivanko, Zlatko Puškadija

Koncentracija teških metala u jetri dvije vrste divljih pataka

Heavy metal concentrations in the liver of two wild duck species

sa2010_a0605.pdf

Ana Gavrilović, Jurica Jug-Dujaković, Ana Ljubičić

Utjecaj temperature na rast, razvoj i preživljavanje ličinačkih i postličinačkih stadija europske plosnate kamenice, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758)

The effect of temperature on the growth, development and survival of larval and post larval stages of the European flat oyster, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758)

sa2010_a0606.pdf

Mirjana Ivasić, Goran Godina, Ivan Krupec, Ratko Branković, Tomislav Dumić, Tihomir Florijančić, Ivica Bošković

Značaj središnje lovne evidencije u gospodarenju populacijom divljači

Importance of Central Hunting Records in the management of the wildlife population

sa2010_a0607.pdf

Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović, Ana Ljubičić

Uzgoj i usporedba rasta i preživljavanja ličinki kamenice Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) u različitim uzgojnim sustavima

Culture and comparison of growth and survival of oyster larvae Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) in various culture systems

sa2010_a0608.pdf

Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović, Dina Kuiš, Steven Van Gorder

Dizajn efikasnog depuracijskog sustava sukladan potrebama hrvatskog školjkarstva

Design of an efficient depuration system according to the specific needs of the Croatian shellfish industry

sa2010_a0609.pdf

Julija Jurić

Analiza genetičkih biljega u populacijskoj studiji triju generacija lovačkih pasa pasmine oštrodlaki jazavčar

Population study based on canine microsatellite analysis in three generations of dachshund hunting dogs

sa2010_a0610.pdf

Ivan Katavić, Leon Grubišić, Vjekoslav Tičina, Krstina Mišlov-Jelavić, Vlasta Franičević, Neda Skakelja

Rast juvenilne plavoperajne tune (Thunnus thynnus L.) uzgajane u kavezima duž istočne obale Jadrana

Growth rates of bluefin tuna (Thunnus thynnus L.) juveniles caged along the eastern Adriatic

sa2010_a0611.pdf

Stanislaw Kowalski, Marcin Lukasiewicz

Influence of microwave processing parameters on honey diastase activity

sa2010_a0612.pdf

Daniel Matulić, Ivica Aničić, Marina Piria

Antinutritivni čimbenici u hranidbi riba alternativnim biljnim hranidbenim komponentama

Antinutritional factors when feeding fish on alternative herbal feed components

sa2010_a0613.pdf

Bosiljka Mustać, Gorenka Sinovčić

Rast srdele Sardina pilchardus (Walb. 1792.) i srdele goleme Sardinella aurita (Val. 1847.) u zadarskom području

Growth of sardine Sardina pilchardus (Walb. 1792) and gilt sardine Sardinella aurita (Val. 1847) in the Zadar area

sa2010_a0614.pdf

Anđelko Opačak, Dinko Jelkić, Ivan Stević, Jurica Jug-Dujaković, Krešo Rušanac

Uzgoj šarnskih ličinki (Cyprinus carpio) u zatvorenom recirkulacijskom sustavu

Rearing carp larvae (Cyprinus carpio) in closed recirculatory system

sa2010_a0615.pdf

Zlatko Puškadija, Siniša Ozimec, Ras Lužaić, Anđelko Opačak, Anto Mijić, Pero Mijić

Klimatske prilike kao uzrok nemedenja suncokreta

Climate conditions as the cause of failure in sunflower's nectar production

sa2010_a0616.pdf

Tanja Šegviš Bubiš, Leon Grubišiš, Vjekoslav Tičina, Ivan Kataviš

Sezonske promijene sastava prirodnih ihtiopopulacija u okruženju uzgajališta tuna na području istočnog Jadrana

Temporal variability of pelagic wild fish assemblages around tuna fish farms in the eastern Adriatic

sa2010_a0617.pdf

Tea Tomljanović, Tomislav Treer, Duška Ivelić, Ines Jablan, István Lehoczky, Zsigmond Jeney

Genetske razlike hrvatskih i mađarskih šaranskih populacija

Genetic differences between Croatian and Hungarian carp populations

sa2010_a0618.pdf

Nedo Vrgoč, Igor Isajlović, Svjetlana Krstulović Šifner, Melita Peharda Uljević, Darija Ezeta Balić

Stanje obnovljivih pridnenih resursa Jadranskog mora

State of potentially renewable demersal resources in the Adriatic Sea

sa2010_a0619.pdf

Zehra Hajrulai-Musliu, Mila Arapceska, Elizabeta Dimitrieska Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Vangelica Enimiteva

Quality control of some honey samples from Macedonia

sa2010_a0620.pdf

45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma
15. - 19. veljače 2010. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-80-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr