Povrćarstvo

Fatih Er, Y.Bagci, Ahmet Gümüşçü, Coşkun Saglam, M. Musa Özcan

Chemical properties and fatty acid composition of the evening primrose (Oenothera biennis L.) seeds growing in the arid conditions

sa2010_a0401.pdf

Mara Bogović, Sanja Fabek, Dragutin Vincek, Jelena Stipetić, Zita Ciler

Utjecaj porijekla sjemena u uzgoju Varaždinskog zelja

Influence of seed origin on growing cabbage "Varaždinsko zelje"

sa2010_a0402.pdf

Josip Borošić, Božidar Benko, Nadica Dobričević, Lovre Bućan, Jože Osvald

Sortiment paprike za hidroponski uzgoj

Bell pepper cultivars for soilless culture

sa2010_a0403.pdf

Milena Đurić, Jelena Mladenović, Elvedin Hanić, Senad Murtić

Mineral and vitamin C content in different broccoli cultivars

sa2010_a0404.pdf

Hasan Hüseyin Dogan, Sema Aydin

The antioxidative activities of Terfezia boudieri and Lactarius vellereus

sa2010_a0405.pdf

Boris Lazarević, Milan Poljak, Tea Horvat, Tomislav Karažija, Marko Petek

Korištenje reznica klica i nodija kao brze metode in vivo umnažanja krumpira

Sprout and single-node cuttings for in vivo potato multiplication

sa2010_a0406.pdf

Zdravko Matotan, Svjetlana Matotan

Podravka i Slavonka - prve hrvatske sorte paprike s DUS testom

Podravka and Slavonka – first Croatian pepper variety with DUS test

sa2010_a0407.pdf

Bruno Novak, Sanja Fabek, Ivanka Žutić, Nina Toth, Božidar Benko

Divlji krastavac (Cyclanthera pedata) - nova funkcionalna hrana u Hrvatskoj

Cyclanthera pedata – new functional food in Croatia

sa2010_a0408.pdf

Rodoljub Oljača, VidaTodorović, Svjetlana Zeljković

Utjecaj lokacije uzgoja na gustoću puči kod Allium ursinum L. i Allium cepa L.

Influence of different agro-ecological conditions on Allium ursinum L. and Allium cepa L. leaves stomatal density

sa2010_a0409.pdf

Nada Parađiković, Tomislav Vinković, Ivana Vinković-Vrček, Tihana Teklić, Ružica Lončarić, Renata Baličević

Antioksidativni status i pojava vršne truleži ploda paprike pod utjecajem biostimulatora

Antioxidative status and BER appearance of pepper fruits under influence of biostimulants

sa2010_a0410.pdf

Tomislava Peremin Volf, Marija Vukobratović, Nada Dadaček, Renata Erhatić, Želimir Vukobratović

Koncentracija hraniva u cvjetači i njihovo iznošenje prinosom

Nutrients concentration in cauliflower and removal of nutrients with yield

sa2010_a0411.pdf

Milan Poljak, Tea Horvat, Boris Lazarević, Gabriela Vuletin Selak

Utjecaj načina primjene kalcija na primanje i distribuciju Ca u gomolju krumpira (Solanum tuberosum L.)

Effect of the Ca application method on the tuber Ca absorption and distribution in potato (Solanum tuberosum L.)

sa2010_a0412.pdf

Milan Poljak, Tea Horvat, Boris Lazarević, Slavko Perica

Utjecaj dušika i razmaka sadnje na prinos i kvalitetu gomolja krumpira (Solanum tuberosum L.)

Effect of nitrogen and in row plant spacing on the yield and quality of potato tubers (Solanum tuberosum L.)

sa2010_a0413.pdf

Tomislav Vinković, Nada Parađiković, Tihana Teklić, Miroslav Lisjak, Ivna Štolfa, Marija Špoljarević, Renata Baličević

Elementarni sastav rajčice pod utjecajem biostimulatora

Mineral composition of tomato under influence of biostimulant composition

sa2010_a0414.pdf

45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma
15. - 19. veljače 2010. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-80-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr