Agroekonomika i agrosociologija

Ante Andabak, Ornella Mikuš i Ramona Franić

Koristi od potpora u sektoru proizvodnje šećerne repe

Benefits of the subventions in the sugar beet production sector

sa2010_p0201.pdf

Georgina Vanyi Arvane, Zsolt Csapo, Laszlo Karpati

Honey consumption in Europe with especial regard to Hungary

sa2010_p0202.pdf

Željka Bedek, Ljiljana Gašparec-Skočić

Ponuda vina na vinskim cestama Istarske županije

Wine offer on Istrian wine routes

sa2010_p0203.pdf

Katerina Bojkovska

Tržišne karakteristike i ekonomski značaj proizvodnje i prerada mlijeka u Republici Makedoniji

Market characteristics and economic importance of production and processing of milk in the Republic of Macedonia

sa2010_p0204.pdf

Aurel Calina, Jenica Calina, Romulus Iagaru, Marius Milut, Pompilica Iagaru

Researches concerning the evolution and influence of agrotourism in durable development of Gorj County – Romania

sa2010_p0205.pdf

Jenica Calina, Aurel Calina, Pompilica Iagaru, Alin Croitoru, Romulus Iagaru

Stimulation of border and inter-county cooperation by capitalization of agrotouristic resources from Dolj County - Romania

sa2010_p0206.pdf

Ferhat Ćejvanović, Zoran Grgić, Nikola Kezić, Danijela Bićanić

Pretpostavke ekonomskog modela održive pčelarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini

Assumptions of economic model in sustainable bee keeping in Bosnia and Herzegovina

sa2010_p0207.pdf

Marija Cerjak, Željka Mesić, Jerko Markovina

Zadovoljstvo ribiča ribolovnom ponudom u Zagrebačkoj županiji

Satisfaction of anglers with fishing offer in Zagreb county

sa2010_p0208.pdf

Marija Geiger, Zdenko Zeman

Hrana kao svjetonazor – sociološki aspekti organske poljoprivrede i „zdrave hrane“

Food as worldview – sociological aspects of organic food and „health food“

sa2010_p0209.pdf

Ivo Grgić, Damir Kovačić, Željka Bedek

Liberalizacija hrvatskog tržišta vina – izazov i/ili prijetnja

Market liberalization and Croatian wine production – challange and/or threats

sa2010_p0210.pdf

Pompilica Iagăru, Romulus Iagăru, Jenica Călina, Aurel Călina

Research concerning permanent pastures' ecological reconstruction in the South-Eastern part of Transylvania

sa2010_p0211.pdf

Pompilica Iagăru, Romulus Iagăru, Jenica Călina, Aurel Călina

Tendencies and evolution in the development of the rural space in Romania

sa2010_p0212.pdf

Anita Silvana Ilak Peršurić, Linda Juraković, Zdenko Tomčić

Ekstrinzični i intrinzični ograničavajući faktori razvoja agroturizma – primjer Istre

Extrinzic and intrizic restricting factors of agritourism development – the case of Istria

sa2010_p0213.pdf

Ivana Jelušić, Maja Tolušić, Zdravko Tolušić

Stavovi kupaca – potrošača o ambalaži u Osječko-baranjskoj županiji

Consumer – customer atitude about package in Osijek–Baranya county

sa2010_p0214.pdf

Zoran Jeremić, Linda Juraković, Damir Štokovac, Branka Šaškin, Desanka Đulabić

Uvođenje golfa u turističku ponudu Istre

The perspectives of golf as part of the tourism offering in Istra

sa2010_p0215.pdf

Miroslav Kovač, Branko Salaj

Neiskorišteni gospodarski potencijal hrvatskog govedarstva

Unused economic potentials in Croatian cattle-breeding

sa2010_p0216.pdf

Darija Kuharić, Gordana Horvat, Ljubica Ranogajac, Jadranka Deže

Poznavanje stranih jezika – ključ za uspješno poslovanje s EU-om

Foreign language competence – a door to EU's market

sa2010_p0217.pdf

Ružica Lončarić, Zdenko Lončarić, Krunoslav Zmaić

Regresijski model predviđanja ponašanja kupaca ekološke hrane u Hrvatskoj

Regression model for predicting organic food consumer behavior in Croatia

sa2010_p0218.pdf

Željka Mesić, Marija Cerjak, Damir Kovačić

Stavovi proizvođača paškog sira o zemljopisnim oznakama

Attitudes of Pag cheese producers toward geografical indications

sa2010_p0219.pdf

Vesna Mrdalj, Sava Smiljić

Šumarstvo i drvna industrija kao osnovne djelatnosti u funkciji razvoja ruralnih područja Republike Srpske (BiH)

Forestry and wood industry as a basic activities of development in rural areas of Republika Srpska (B i H)

sa2010_p0220.pdf

Milan Oplanić, Dean Ban, Smiljana Goreta Ban, Gvozden Dumičić

Ekonomska analiza proizvodnje mladog krumpira (Solanum tuberosum L.)

Economic analasys of young potato (Solanum tuberosum L.) production

sa2010_p0221.pdf

Aleksandar Ostojić, Jasmin Komić, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj

Analiza tendencija uvoza i izvoza svježeg povrća BiH

Analysis of tendencies in export and import of fresh vegetables in BiH

sa2010_p0222.pdf

Stevo Pašalić, Sava Smiljić, Vesna Mrdalj

Demografske promjene u ruralnim područjima općine Foča (BiH)

Demographic changes in rural area of municipality of Foča

sa2010_p0223.pdf

Karmen Pažek, Rozman Črtomir

DEX – i methodology application: a case study of tourist farm evaluation

sa2010_p0224.pdf

Alexandrina Sirbu, Cristian Kleps

Some issues of Romanian agriculture in the context of climatic changes and economic crisis

sa2010_p0225.pdf

Tihana Sudarić, Krunoslav Zmaić, Goran Štruglin

Kvalitativna i kvantitativna obilježja poljoprivrednih zadruga u Osječko-baranjskoj županiji

Qualitative and quantitative agricultural cooperation analyses in Osijek-Baranya county

sa2010_p0226.pdf

Zoltán Szabó, Anikó Gergely, Zsuzsanna Széles, Zoltán Zilai

Wine marketing in Hungary – The Budapest International Wine Festival

sa2010_p0227.pdf

Anita Vajna Istvánné Tangl, Mária Belovecz, Zsuzsanna Széles

The economic effects of the agricultural subsidies on the enterprise' operations

sa2010_p0228.pdf

Maja Tolušić, Ivana Muha, Zdravko Tolušić

Istine i zablude o zdravoj hrani

Truths and missconceptions about healthy food

sa2010_p0229.pdf

Katja Vadnal

Multifunctional farms as providers of social care in the EU

sa2010_p0230.pdf

Željko Vaško, Aleksandra Vučenović

Definiranje vizije i misije kao faza strateškog planiranja poduzeća u agrokompleksu

Defining the vision and mission as a phase of strategic planning of enterprises in agro-complex

sa2010_p0231.pdf

Grujica Vico, Biljana Veljković, Tatjana Pandurević

Foreign trade analysis of agro-food products in Bosnia and Herzegovina

sa2010_p0232.pdf

Peter Vindis, Bogomir Mursec, Miran Lakota

A multi-criteria evaluation of energy crops with DEX methodology

sa2010_p0233.pdf

45. hrvatski i 5. međunarodni simpozij agronoma
15. - 19. veljače 2010. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-79-6 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr