Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Božena Barić, Ivana Pajač

Jabukov savijač Cydia pomonella - u voćarstvu sve opasniji štetnik

Codling moth Cydia pomonella - more and more dangerous pest in orchards

sa2009_a0901.pdf

Ante Biško, Lepomir Čoga, Tomislav Ćosić

Primanje i raspodjela kalija po biljnim organima jagode u uvjetima zaslanjene hranidbene podloge

Reception and distribution of potassium through strawberry plant organs in conditions of salted growing substrate

sa2009_a0902.pdf

Ante Biško, Sanja Slunjski, Tomislav Ćosić

Primanje i raspodjela magnezija po biljnim organima jagode u uvjetima zaslanjene hranidbene podloge

Reception and distribution of magnesium through strawberry plant organs in conditions of salted growing substrate

sa2009_a0903.pdf

Ante Biško, Sanja Slunjski, Tomislav Ćosić

Primanje i raspodjela kalcija po biljnim organima jagode u uvjetima zaslanjene hranidbene podloge

Reception and distribution of calcium through strawberry plant organs in conditions of salted growing substrate

sa2009_a0904.pdf

Lepomir Čoga, Sanja Slunjski, Mirjana Herak Ćustić, Marko Petek, David Gluhić

Utjecaj odnosa K/(Ca +Mg) u lišću vinove loze na količinu šećera i ukupnih kiselina u moštu

Influence of K/(Ca+Mg) ratio in grapevine leaves upon sugar and total acid contents of must

sa2009_a0905.pdf

David Gluhić, Đordano Peršurić, Carin Bellini

Organska tvar u tlima vinogradarske podregije Istra

Organic matter in the soils of Istrian wine subregion

sa2009_a0906.pdf

Tatjana Klepo, Mira Radunić, Frane Strikić, Igor Pasković

Preliminarna istraživanja optimalnih rokova berbe jabuke (Malus x domestica Borkh.)

Preliminary examinations of the optimal apple (Malus x domestica Borkh.) harvest period

sa2009_a0907.pdf

Mira Radunić, Smiljana Goreta Ban, Gabriela Vuletin Selak, Zlatko Čmelik

Efektivno vrijeme oprašivanja trešnje

Effective pollination period in sweet cherry

sa2009_a0908.pdf

09 Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

sa2009_a0909.pdf

Ivica Šnajder, Valentina Obradović, Boris Duralija, Maja Ergović

Kvaliteta ploda kupine ovisno o sortimentu, sustavima zaštite i roku berbe

Quality of blackberry fruits depending upon variety, usage of protection agents and harvest time

sa2009_a0909.pdf

Jelena Ugarković, Mira Radunić, Antonela Kozina, Zlatko Čmelik

Pomološke osobine autohtonih i udomaćenih sorti šipka (Punica granatum) u zapadnoj Hercegovini

Pomological Characteristics of Autochthonous and Domesticated Pomegranate (Punica granatum) Cultivars in West Hercegovina

sa2009_a0910.pdf

Darko Vončina, Edyta Đermić, Toni Vitaljić, Bogdan Cvjetković

Rasprostranjenost B-virusa vinove loze (GVB) na autohtonim sortama vinove loze u Dalmaciji

Distribution of Grapevine virus B (GVB) on autochtonous grapevine cultivars in Dalmatia

sa2009_a0911.pdf

Gabriela Vuletin Selak, Slavko Perica, Smiljana Goreta Ban, Milan Poljak, Mira Radunić

Reproduktivna kompatibilnost masline sorte 'Oblica'

Compatibility relationships in 'Oblica' olive

sa2009_a0912.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-68-0 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr