Stočarstvo

Iva Dolenčić Špehar, Neven Antunac, Zdravko Barać

Kemijski sastav mlijeka paških i istarskih ovaca

Chemical composition of milk made from Pag and Istrian sheep

sa2009_a0701.pdf

Alen Džidić, Dragica Šalamon, Ana Kaić, Miroslav Kapš

Statistička analiza pokazatelja muznosti i morfologije vimena kod strojne mužnje ovaca

Statistical analysis of milkability and udder morphology data during the machine milking of sheep

sa2009_a0702.pdf

Ante Ivanković, Jelena Ramljak, Miljenko Konjačić, Nikolina Kelava, Ivica Međugorac

Bottleneck analiza izvornih hrvatskih pasmina goveda s mikrosatelitnim markerima

Bottleneck analysis of native Croatian cattle breeds by microsatellite markers

sa2009_a0703.pdf

Danijel Karolyi, Marija Đikić, Krešimir Salajpal

Drniški pršut - osobine sirovine i finalnog proizvoda

Drniš ham - characteristics of raw material and ripe product

sa2009_a0704.pdf

Nikolina Kelava, Miljenko Konjačić, Ante Ivanković, Tomislav Jakopović, Ivica Kos

Istraživanje tijeka stabilizacije boje junećeg mesa

Effect of bloom time on beef meat L*a*b* colour space

sa2009_a0705.pdf

Miljenko Konjačić, Nikolina Kelava, Ante Ivanković, Ivica Kos, Zoran Luković

Utjecaj genotipa i spola na prosječne dnevne priraste i klaoničke pokazatelje teladi

Effect of genotype and gender on daily gain and slaughter traits of veal calves

sa2009_a0706.pdf

07 Stočarstvo

sa2009_a0707.pdf

Ivica Kos, Romano Božac, Ana Kaić, Nikolina Kelava, Miljenko Konjačić, Zlatko Janječić

Povezanost senzornih karakteristika dalmatinskog pršuta

Relationships between sensory traits of dalmatian dry-cured ham

sa2009_a0707.pdf

Olga Kosovac, Branislav Živković, Čedomir Radović, Tatjana Smiljaković

Microclimate as an animal welfare factor in the chain of ecological production of high quality and quantity of pig carcasses

sa2009_a0708.pdf

Pero Mijić, Ivan Knežević, Tina Bobić, Zdenko Ivkić, Miljenko Konjačić

Vremensko trajanje glavne faze mužnje Holstein i simentalske pasmine krava

Duration of the main milking phase of Holstein and Simmental cow breed

sa2009_a0709.pdf

Josip Pfaf, Ružica Šimunić, Krunoslav Rob, Zlatko Filipović

Utjecaj postrne sjetve krmnih kultura na smanjenu cijenu hrane u govedarskoj proizvodnji

Effect of double cropping system on lower stock-feed price in cattle- raising production

sa2009_a0710.pdf

Krešimir Salajpal, Branko Liker, Nežika Petrič, Ivan Vicković, Danijel Karolyi, Marija Đikić

Correlation between metabolic profile and milk composition in high producing dairy cows

sa2009_a0711.pdf

Đuro Senčić, Danijela Butko, Josip Novoselec, Goran Kalić

Kvaliteta pilećega mesa iz ekološkoga i konvencionalnoga tova

Quality of chicken meat from organic and conventional fattening

sa2009_a0712.pdf

Dubravko Škorput, Vedran Klišanić, Željko Mahnet, Zoran Luković

Veličina legla u svinja na obiteljskim gospodarstvima u Hrvatskoj od 1997. do 2007.

Litter size in pigs at family farms in Croatia between years 1997 and 2007

sa2009_a0713.pdf

Milna Tudor, Samir Kalit, Jasmina Havranek, Dubravka Kaić, Marija Vrdoljak

Tehnologija proizvodnje i kvaliteta Sira iz mišine

Technology of production and quality of Mišina cheese

sa2009_a0714.pdf

Marija Uremović, Zoran Luković, Dubravko Škorput, Željko Mahnet

Veličina legla svinja u velikim farmama Hrvatske

Litter size of pigs at large scale farms in Croatia

sa2009_a0715.pdf

Ivana Vitasović Kosić, Darko Grbeša, Mihaela Britvec, Goran Kiš

Sadržaj strukturnih vlakana i proteina travnjačke zajednice Danthonio-Scorzoneretum H-ić (1956) 1958 u Istri

Content of structured fibres and proteins in the Danthonio-Scorzoneretum H-ić (1956) 1958 grassland community in Istria

sa2009_a0716.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-68-0 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr