Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Snježana Bolarić, Zorica Kauf, Gordana Kožarić Silov, Zoran Šindrak, Vinko Kozumplik, Aleš Vokurka

Genetička identifikacija masline "Krvavica"

Genetic identification of local olive variety "Krvavica"

sa2009_a0301.pdf

Ivan Brkić, Antun Jambrović, Zvonimir Zdunić, Tatjana Ledenčan, Josip Brkić, Andrija Brkić, Domagoj Šimić

Okolinski aspekti interakcije genotip x okolina kod hibrida kukuruza

Environmental aspects of the genotype by environment interaction in maize hybrids

sa2009_a0302.pdf

03 Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

sa2009_a0303.pdf

Ivica Buhiniček, Hrvoje Šarčević, Mirko Jukić, Zdravko Kozić, Antun Vragolović, Branko Palaveršić, Ivan Pejić

Genetska sličnost Bc samooplodnih linija kukuruza i prinos zrna njihovih križanaca

Genetic similarity of Bc maize inbreds and grain yield of their respective crosses

sa2009_a0303.pdf

Cristina Dehelean, Camelia Peev, Codruta Soica, Sorina Ciurlea, Stefana Feflea, Ersilia Alexa

Intervention of some plants with medicinal and agricultural potential in skin pathology an experimental model

sa2009_a0304.pdf

Miroslav Dimitrieski, Gordana Miceska

Monohibridno dominantno nasljeđivanje otpornosti prema običnom virusu mozaične bolesti duhana (TMV), kod nekih odabranih orijentalnih sorti duhana tipa jaka

Monohybrid dominant inheritance of TMV resistance in some oriental varieties of Yaka tobacco

sa2009_a0305.pdf

Georg Drezner, Krešimir Dvojković, Vlado Guberac, Sonja Marić, Dario Novoselović, Daniela Horvat, Josip Šimenić, Valentina Španić

Urod i kakvoća novih genotipova pšenice u različitim okolinama

Yield and quality of new wheat genotypes in different environments

sa2009_a0306.pdf

Domagoj Šimić, Vlado Kovačević, Antun Jambrović, Tatjana Ledenčan, Zvonimir Zdunić, Josip Brkić, Andrija Brkić, Ivan Brkić

Ionomika kod kukuruza

Ionomics in maize

sa2009_a0307.pdf

Dubravka Dujmović Purgar, Jerko Gunjača, Vinko Kozumplik, Snježana Bolarić

Fenotipski opis (on farm) autohtonih populacija crvene djeteline kultiviranih na području parka prirode Žumberak

On farm characterization of autochthonous red clover populations cultivated on the area of natural reserve Žumberak

sa2009_a0308.pdf

Sonja Grljušić, Gordana Bukvić, Dario Novoselović

Diferencijacija biljnih populacija pod selekcijom

Differentiation of plant populations under selection

sa2009_a0309.pdf

Jerko Gunjača, Ivica Ikic, Katarina Jukić, Slobodan Tomasovic, Rade Mlinar, Ankica Budimir i Hrvoje Šarčević

Učinak niske i visoke razine gnojidbe dušikom na prinos zrna kultivara pšenice

The effect of low and high nitrogen fertilization on grain yield of winter wheat cultivars

sa2009_a0310.pdf

Josip Kovačević, Alojzije Lalić, Gordana Šimić, Ivan Abičić, Vlado Guberac

Obilježja genotipova ozimog ječma obzirom na rodnost i kakvoću zrna

Characteristics of winter barley genotypes considering grain yield and quality

sa2009_a0311.pdf

Zdravko Kozić, Mirko Jukić, Antun Vragolović, Marija Kostenjak, Ivica Buhiniček, Branko Palaveršić

Kombinatorna sposobnost i otpornost prema bolestima Bc linija kukuruza

Combining Ability and Disease Resistance of the Bc Maize Lines

sa2009_a0312.pdf

Tatjana Ledenčan, Rezica Sudar, Slavica Živalj, Marija Pribanić

Otpornost inbred linija kukuruza šećerca na fuzarijsku trulež klipa

Resistance of sweet corn inbred lines to Fusarium ear rots

sa2009_a0313.pdf

Đuro Lukić, Janko Sever, Kristijan Puškarić, Robert Rojc, Robert Matasović, Ljiljana Turek, Zoran Kurtović

Proizvodni pokusi s Bc hibridima u 2008. godini

Performance trials with Bc hybrids in 2008

sa2009_a0314.pdf

Gordana Miceska, Miroslav Dimitrieski

Akumulacija biogenih elemenata i teških metala tijekom rasta i razvoja u različite dijelove duhana tipa prilep

Accumulation of biogenic elements and heavy metals in various parts of Prilep tobacco during its development and growth

sa2009_a0315.pdf

Anto Mijić, Miroslav Krizmanić, Ivica Liović, Marijan Bilandžić, Tomislav Duvnjak, Goran Krizmanić

Prinos zrna i ulja dvolinijskih i trolinijskih OS hibrida suncokreta

Grain and oil yield of two-way and three-way OS sunflower hybrids

sa2009_a0316.pdf

Dario Novoselović

Molekularno oplemenjivanje pšenice-od klasične selekcije do genomskog pristupa

Molecular wheat breeding-from classical selection to genomic approach

sa2009_a0317.pdf

Mirta Rastija, Domagoj Rastija, Igor Mihaljević

Varijabilnost prinosa i koncentracije Mn i Zn u zrnu samooplodnih linija i hibrida kukuruza

Variability of yield and grain Mn and Zn concentrations in maize parental inbreds and hybrids

sa2009_a0318.pdf

Hrvoje Šarčević, Ivan Pejić, Marijana Barić, Miroslav Bukan, Ivica Buhiniček, Branko Palaveršić, Ana Sabljo, Vinko Kozumplik

Genetska struktura M3S populacije kukuruza pod rekurentnom selekcijom

Genetic structure of the M3S maize population under recurrent selection

sa2009_a0319.pdf

Gordana Šimić, Alojzije Lalić, Josip Kovačević, Daniela Horvat, Ivan Abičić

Učinak okolišnih uvjeta na hordeine ječma

The effect of environmental conditions on barley hordeins

sa2009_a0320.pdf

Roberta Sorić, Zdenko Lončarić, Vlado Kovačević, Mirta Rastija, Domagoj Šimić

Koncentracija teških metala u mapirajućoj populaciji kukuruza

Concentrations of heavy metals in a maize mapping population

sa2009_a0321.pdf

Campean Sorin, Voichita Has, Ioan Has

Plant density effects on grain yield in some "Turda" maize hybrids

sa2009_a0322.pdf

Siniša Srečec, Janja Dolgoš, Vedrana Bojkić, Dragutin Matus, Branimir Sermek-Marčec, Jelena Glavina, Milan Bertović, Josip Čulig

Fenotipska varijabilnost populacija divljeg hmelja u sjeverozapadnoj i sjevernoj Hrvatskoj

Phenotypic variability of wild hops population on the area of north-west and north Croatia

sa2009_a0323.pdf

Drago Šubarić, Benjamin Muhamedbegović, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar, Borislav Miličević, Igor Ljubas

Izoliranje i karakteriziranje škroba iz različitih sorti raži

Izolation and characterization of starches from different rye varieties

sa2009_a0324.pdf

Slobodan Tomasović, Branko Palaveršić, Rade Mlinar, Ivica Ikić, Tomislav Ivanušić

Preliminarna ispitivanja novih Bc linija ozime pšenice na otpornost prema fuzarijskoj paleži klasa (Fusarium graminearum Schw.)

Preliminary testing of the new Bc winter wheat lines for resistance to fusarium head blight (Fusarium graminearum Schw.)

sa2009_a0325.pdf

Elmira Zabirova, Mikhail Chumak

Use of haploid method for maize lines production

sa2009_a0326.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-68-0 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr