Krajobrazna arhitektura

Elena-Liliana Chelariu

Gardens and parks from Kassel, Germany

sa2009_p0801.pdf

Elena-Liliana Chelariu

A view over the gardens of Villa Lante di Bagnaia, Italy

sa2009_p0802.pdf

Mira Ivković, Marko Džapo, Petar Ćurković

Izrada geodetske podloge za uređenje građevinskog zemljišta

Production of geodetic documentation for building land

sa2009_p0803.pdf

Nada Parađiković, Svjetlana Zeljković, Gordana Đurić, Tomislav Vinković, Jadranka Mustapić-Karlić, Gabriela Kanižai, Dario Iljkić

Rast i razvoj kadife (Tagetes erecta L.) pod utjecajem volumena supstrata i tretmana biostimulatorom

Growth and development of Mexican Marigold (Tagetes erecta L.) under influence of substrate volume and biostimulant treatment

sa2009_p0804.pdf

Anica Perković, Georgeta Rata, Alka Turalija, Jasna Vujčić

Krajobrazna arhitektura – terminološki pristup

Landscape architecture – terminological approach

sa2009_p0805.pdf

Georgeta Rata , Anica Perković, Alka Turalija, Jukić Vlado

Garden phrases as an aid to better language and culture understanding

sa2009_p0806.pdf

Marlena Šestan, Ivan Šimunić, Ines Vršek, Vesna Košćak Stošić Miočić

Navodnjavanje parkovne površine „Park Franje Josipa I.“ u Puli

Irrigation of park area „Park Franje Josipa I.“ in Pula

sa2009_p0807.pdf

Stan Ion, Simeanu Cătălin George

The anatomic study of the Ginkgo biloba L. leaf

sa2009_p0808.pdf

Alka Turalija, Nada Parađiković, Anica Perković, Mato Drenjančević, Ivan Kelava, Vladimir Jukić, Mirko Puljko

Ruže kao oblikovni element u vrtovima Slavonije

Roses as a shaping element within Slavonia gardens

sa2009_p0809.pdf

Lada Urumović, Ivan Šimunić, Ines Vršek

Mogućnosti regulacije vodotoka u urbanoj sredini na primjeru dionice potoka Črnomerec od Zagrebačke avenije do Horvaćanske ceste

Possibilities of water flow in the urban environment on the example of the Crnomerec brook section from Zagreb avenue to Horvacanska cesta

sa2009_p0810.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-67-3 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr