Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo

Ivica Bošković, Tihomir Florijančić, Anđelko Opačak, Zlatko Puškadija, Dinko Jelkić, Ras Lužaić

Radne karakteristike nekih pasmina lovačkih pasa u lovu na divlje svinje

Working characteristics of some hound breeds while hunting wild boars

sa2009_p0601.pdf

Ana Gavrilović, Jurica Jug-Dujaković, Snježana Kužir, Emil Gjurčević, Damir Stanin, Zvonimir Kozarić

Utjecaj kvalitativno različitih hranidbenih režima na razvoj ličinki lubina (Dicentrarchus labrax L.)

Impact of qualitatively different feeding regimes on the early larval development of Mediterranean sea bass (Dicentrarchus labrax L.)

sa2009_p0602.pdf

Jurica Jug-Dujaković, Ana Gavrilović, Ana Ljubičić, Boško Skaramuca

Upotreba fitoplanktonske vrste Cylindrotheca closterium izolirane iz Malostonskog zaljeva za kondicioniranje brbavice Venus verrucosa

Use of phytoplankton species Cylindrotheca closterium isolated from the Bay of Mali Ston in the process of broodstock conditioning of warty venus, Venus verrucosa

sa2009_p0603.pdf

Krešimir Krapinec, Albin Lampe, Marijan Grubešić, Krunoslav Pintur, Dean Konjević, Kristijan Tomljanović

Prilog istraživanju uspješnosti preživljavanja kavezno uzgojenog europskog zeca (Lepus europaeus Pall.) u okolici Vodnjana

A contribution to investigating the survival rate of hand-reared European brown hare (Lepus europaeus Pall.) in the surroundings of Vodnjan

sa2009_p0604.pdf

Dražen Lušić, Dejana Nekić, Mateja Ožanić, Valerija Majetić, Mladenka Malenica Staver

Odabrani pokazatelji kvalitete medljikovaca Gorskog kotra 2006. i 2007. godine

Selected indicators of quality of thick honey from Gorski Kotar 2006 and 2007

sa2009_p0605.pdf

Siniša Ozimec, Tihomir Florijančić, Zlatko Puškadija, Anđelko Opačak

Mogućnosti prilagodbe gospodarenja lovištima u istočnoj Hrvatskoj učincima klimatskih promjena

Possibilities for Adaptation in Management of the Hunting Grounds in Eastern Croatia to Impacts of Climate Change

sa2009_p0606.pdf

Krunoslav Pintur, Dejan Duduković, Nina Popović, Tihomir Florijančić, Krešimir Krapinec, Alen Slavica, Nikica Šprem

Preliminarna istraživanja dinamike stradavanja divljači u prometu na karlovačkom području

Preliminary research of wildlife-vehicle collisions dynamic in Karlovac, Croatia

sa2009_p0607.pdf

Merica Slišković, Gorana Jelić Mrčelić

Primjena sustava dinamičkog modela Fish Bank, Ltd. kao alata za odabir strategije upravljanja ribljim resursima

An overview of system dynamic model Fish Bank, Ltd. as a tool for sustainable fishery

sa2009_p0608.pdf

Zlatko Puškadija, Ras Lužaić, Siniša Ozimec, Ivica Bošković, Anđelko Opačak, Dinko Jelkić

Utjecaj klimatskih čimbenika na dnevnu aktivnost medonosne pčele (Apis Mellifera)

Impact of climate conditions on daily activity of the honey bee (Apis mellifera)

sa2009_p0609.pdf

44. hrvatski i 4. međunarodni simpozij agronoma
16. - 20. veljače 2009. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Trg Svetog Trojstva 3, HR-31000 Osijek, Hrvatska
Glavni urednik: Sonja Marić, Zdenko Lončarić
ISBN 978-953-6331-67-3 (tiskana verzija)
E-mail: sa@pfos.hr | Home page: http://sa.pfos.hr