Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Marija ROMIĆ, Davor ROMIĆ, Andjelo RAIČ, Helena BAKIĆ

Geokemijska karakterizacija vinogradarske lokacije Vrbničko polje

Geochemistry of Vrbnicko Polje (Croatia) Vinegrowing Site

sa2008_a0901.pdf

Lepomir ČOGA, Sanja SLUNJSKI, Mirjana HERAK ĆUSTIĆ, Tomislav ĆOSIĆ, Ivan PAVLOVIĆ

Utjecaj reakcije tla na koncentraciju fosfora u vinovoj lozi na području Plešivičkog vinogorja

Influence of Soil Reaction on Grapevine Phosphorus Content in the Plešivica Vine-growing Region

sa2008_a0902.pdf

Rasoul KANANI, Mohammad Bagher KHORSHIDI BENAM, A. GANEII

Bicarbonate Effect on Zn Absorbtion in Vineyards

sa2008_a0903.pdf

Ante BIŠKO, Tomislav ĆOSIĆ, Sibila JELASKA

Reakcija tri kultivara jagode na zaslanjenost hranidbene podloge: generativni parametri

Reaction of Three Strawberry Cultivars to the Growing Substrate Salinity: Generative Parameters

sa2008_a0904.pdf

Frane STRIKIĆ, Mira RADUNIĆ, Zlatko ČMELIK

Unutarsortna varijabilnost masline „Lastovka“

Intra-cultivar Variability of Olive cv. „Lastovka“

sa2008_a0905.pdf

Mira RADUNIĆ, Dunja MAVSAR-BANDELJ, Frane STRIKIĆ, Zlatko ČMELIK, Jasmina DRUŽIĆ

Osobine sorte trešnje „Tugarka“

Characteristics of Sweet Cherry cv. Tugarka

sa2008_a0906.pdf

David GLUHIĆ, Mirjana HERAK ĆUSTIĆ, Marko PETEK, Lepomir ČOGA, Marijan SINČIĆ

Količina iona Mg, K i Ca u listu vinove loze pri folijarnoj gnojidbi na karbonatnim tlima

The Content of Mg, K and Ca Ions in Vine Leaf under Foliar Application of Fertilizer on Calcareous Soils

sa2008_a0907.pdf

Zorica JURKOVIĆ, Krunoslav DUGALIĆ, Vlatka JURKOVIĆ, Marija VILJEVAC

Sadržaj ukupnih fenola u šljivi (Prunus domestica L.)

Content of Total Phenolic Compounds in Various Plum Cultivars (Prunus domestica L.)

sa2008_a0908.pdf

Tomislav JEMRIĆ, Marija ROMIĆ, Davor ROMIĆ, Gabrijel ONDRAŠEK, Goran FRUK

Kakvoća plodova mandarinke unshiu uzgojene u dolini rijeke Neretve

Fruit Guality of Satsuma Mandarin Grown in the Neretva River Valley

sa2008_a0909.pdf

Oleg PAULEN, Bernard ŠIŠKA, Ján MEZEY, Ivana MEZEYOVÁ

Changing Infectious Pressure of Apple Scab in the Conditions of Changing Climate in Slovakia

sa2008_a0910.pdf

Mirna ĆURKOVIĆ PERICA, Sanja NOVAK-AGBABA, Ljiljana KRSTIN

Biološka kontrola raka kore pitomog kestena

Biological Control of Chestnut Blight

sa2008_a0911.pdf

Ana KOVAČ, Martina SKENDROVIĆ BABOJELIĆ, Sandra VOĆA, Ranko VLAHOVIĆ, Ana – Marija JAGATIĆ

Utjecaj roka berbe na kvalitetu ploda jabuke (Malus x domestica Borkh.)

Harvest Time Influence on Quality Parameters of Late-season Apple Cultivars (Malus x domestica Borkh.)

sa2008_a0912.pdf

Pavica TUPAJIĆ, Marin MARINKOVIĆ, Zlatko ČMELIK, Jasmina DRUŽIĆ

Kemijski sastav destilata i rakije od šljive Bistrice

Chemical Composition of Distillate and Brandy Made from Bistrica Plums

sa2008_a0913.pdf

Boris DURALIJA, Dubravka DUJMOVIĆ PURGAR, Aleš VOKURKA, Sandra VOĆA, Zoran ŠINDRAK

Potencijali i budućnost samoniklog voća u Hrvatskoj

Potentials and Future of Edible Wild Fruits in Croatia

sa2008_a0914.pdf

Sanda BRIŠAR, Ivana RENDULIĆ, Darko PREINER, Edi MALETIĆ, Jasminka KAROGLAN KONTIĆ

Biološke i gospodarske karakteristike međuvrsnih križanaca vinove loze tolerantnih prema gljivičnim bolestima u uvjetima Zagrebačkog vinogorja

Biological and Economic Characteristics of Interspecies Grapevine Hybrids Resistant to Fungal Diseases in the Zagreb Winegrowing Area

sa2008_a0915.pdf

Boris PAŠALIĆ

Osnovne pomološke karakteristike novih sorti jabuke u uslovima banjalučke regije

Main Pomological Characteristics of New Apple Cultivars under the Banja Luka Region Conditions

sa2008_a0916.pdf

Marjan KIPRJANOVSKI, Boris RISTEVSKI

Investigation of Biological and Pomological Characteristics of some Pear Varieties in Macedonia

sa2008_a0917.pdf

Marjan KIPRIJANOVSKI, Toso ARSOV, Viktor GJAMOVSKI

Investigations of Strawberries Production by Green Seedlings Rooted in Pots

sa2008_a0918.pdf

Đani BENČIĆ, Zoran ŠINDRAK, Tereza LOLIĆ

Istraživanje morfoloških različitosti masline sorte Lastovka u ekološkim uvjetima otoka Korčule

Investigations of Morphological Differences within the cv. “Lastovka“ Olive in the Ecological Condition of the Island of Korčula

sa2008_a0919.pdf

Đani BENČIĆ, Zoran ŠINDRAK, Željko LANČA

Morfološke razlike četiriju fenotipova masline cv. Buža na lokaciji Vodnjan-Bale

Morphological Difference Between Four Phenotypes of Olive Cultivar "Buža" on Location near Bale and Vodnjan

sa2008_a0920.pdf

Zvonimir BOZINOVIC, Violeta DIMOVSKA, Klime BELESKI

Productive Characteristics on Black Magic Grape Variety Grown in the Tikves Vineyard

sa2008_a0921.pdf

Boris DURALIJA, Josip BARČIĆ, Marijana VAŠARA, Eva PEMPER, Aleksandar MEŠIĆ

Dinamika rodnosti jagoda u ekološkoj proizvodnji

Strawberry Yield Dynamics in Ecological Production

sa2008_a0922.pdf

Josip MESIĆ, Brankica SVITLICA, Snježana JAKOBOVIĆ, Darko VRAŽIĆ, Dinko ZIMA

Utjecaj uzgojnog oblika na urod kultivara Traminac crveni

Impact of Training System on the Yield of Grape Cultivar "Traminer Red"

sa2008_a0923.pdf

Nikitas KARAGANIDIS, Dimetrios ALMALIOTIS

Biological Cultivation of Olives on the Island of Thassos (Greece)

sa2008_a0924.pdf

Constantin MIHAI, Viorel FLORIAN, Liliana TOMOIAGA, Ioan OROIAN

Effectiveness of Different Treatments for Downy Mildew (Plasmopara viticola, Berk & Curt) Control in the Blaj Vineyard

sa2008_a0925.pdf

Ciprian Aleksandru BRICIU, Doru PAMFIL, I. ZAGRAI, Ioana PETRICELE

Molecular Characterization of Plum Pox Virus Recombinant Strain from Central Transylvania, Romania

sa2008_a0926.pdf

Thomas THOMIDIS, Efstathia EXADAKTYLOU

Effect of Boron on the Development of Brown Rot (Monilinia laxa) on Peaches

sa2008_a0927.pdf

Thomas THOMIDIS, Efstathia EXADAKTYLOU, Constantinos TSIPOURIDIS

Pathogens Causing Fruit Rots on Peaches in Northern Greece and Investigation of their Sensitivity to Iprodione, Carbendazim, Thiophanate-methyl and Tebuconazole fungicides

sa2008_a0928.pdf

Tatjana KLEPO, Ana KOVAČ, Martina SKENDROVIĆ BABOJELIĆ, Nikola PAVIČIĆ, Diana IVKOVIĆ

Utjecaj roka berbe na kvalitetu i duljinu čuvanja ploda jabuke sorte Fuji (Malus x domestica Borkh.)

Influence of Harvest Date on the Quality and Time in Storage of the Fuji Apple Cultivar (Malus x domestica Borkh.)

sa2008_a0929.pdf

Snježana JAKOBOVIĆ, Mario JAKOBOVIĆ, Miodrag HRUŠKAR, Josip MESIĆ, Vesna VULIĆ

Kretanje koncentracije šećera i ukupne kiselosti tijekom dozrijevanja grožđa cv. Graševina bijela vinogorja Kutjevo

Fluctuation of the Concentration of Sugar and Total Acidity in the Ripening Period of cv. Riesling from Kutjevo Vine-growing District

sa2008_a0930.pdf

Ante BIŠKO, Zvonimir SAVIĆ

Uredbe EU kojima se reguliraju prodajne norme za šljive

EU Regulations Laying Down Marketing Standards for Plums

sa2008_a0931.pdf

43. hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma
18. do 21. veljače 2008. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-68-4
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr