Stočarstvo

Pero MIJIĆ, Matija DOMAĆINOVIĆ, Mladen BRAJAN, Dalibor ŠOŠTARIĆ

Stanje i perspektive govedarstva Primorsko-goranske županije

Status and Prospects of Cattle Breeding in Primorsko-goranska County

sa2008_a0701.pdf

Sonja JOVANOVAC, Vesna GANTNER, Nikola RAGUZ

Korelacije između nekih svojstava eksterijera i dugovječnosti krava simentalske pasmine

Correlations Between some Linear Type Traits and Longevity of Simmental Cows

sa2008_a0702.pdf

Vesna GANTNER, Sonja JOVANOVAC, Nikola RAGUŽ, Marija KLOPČIČ, Drago SOLIĆ

Točnost procjene laktacijske količine mlijeka primjenom alternativne metode u kontroli mliječnosti goveda

Accuracy of Lactation Milk Yield Prediction of Dairy Cattle by an Alternative Milk Recording Method

sa2008_a0703.pdf

Alen DŽIDIĆ, Igor MATOKOVIĆ, Miroslav KAPŠ

Utjecaj predstimulacije na svojstva muznosti krava simentalske, holstein-friesian i smeđe pasmine

Influence of Prestimulation on Milkability of Simmental, Holestein-Friesian and Brown Swiss Cows

sa2008_a0704.pdf

Marija ŠPEHAR, Zdenko IVKIĆ, Vesna BULIĆ, Milena KOVAČ, Špela MALOVRH

Genetska struktura simentalskog goveda u Hrvatskoj

Genetic Structure of Croatian Simmental Cattle

sa2008_a0705.pdf

Jelena RAMLJAK, Ante IVANKOVIĆ, Nikolina KELAVA, Miljenko KONJAČIĆ, Ivica MEDUGORAC

Mikrosatelitska varijabilnost u populaciji istarskog goveda

Microsatellite Variability in the Population of Istrian Cattle

sa2008_a0706.pdf

Kristina KLJAK, Darko GRBEŠA, Danijel KAROLYI

Odnos antioksidativne moći, sadržaja hranjivih tvari i boje hibrida kukuruza

Relationship among Antioxidant Capacity, Major Nutrients and Color of Corn Hybrids

sa2008_a0707.pdf

Darko GRBEŠA, Goran KIŠ, Kristina KLJAK

Utjecaj caklavosti endosperma zrna kukuruza na in-vitro probavljivosti škroba u tankom crijevu svinja

Influence of Endosperm Vitreousness on in -vitro Digestibility of Corn Starch in the Small Intestine of Pigs

sa2008_a0708.pdf

Zoran LUKOVIĆ, Marija UREMOVIĆ, Miljenko KONJAČIĆ, Ivica KOS, Zvonimir UREMOVIĆ

Utjecaj genotipa i načina držanja na proizvodna svojstva svinja u alternativnoj proizvodnji

Effect of Genotype and Rearing System on Production Traits in Alternative Pig Production

sa2008_a0709.pdf

Marjeta FURMAN, Tomaž POLAK, Božidar ŽLENDER

The Effect of Diet Supplement and Sex on Sensorical Traits of Dried Pork Neck

sa2008_a0710.pdf

Ivica KOS, Romano BOŽAC

Komparativno istraživanje prešanih i neprešanih butova u proizvodnji dalmatinskog pršuta

Comparative Research on Pressured and Not Pressured Hams in the Production of Dalmatian Dry-cured Ham

sa2008_a0711.pdf

Krešimir SALAJPAL, Danijel KAROLYI, Vesna KANTURA, Srebrenka NEJEDLI, Marija ĐIKIĆ

Svojstva mišićnih vlakana i kakvoća mesa crne slavonske pasmine svinja

Muscle Fiber Characteristics and Meat Quality of Black Slavonian Pig

sa2008_a0712.pdf

Dejan MARENČIĆ, Ante IVANKOVIĆ, Tatjana JELEN, Romana HORVAT MARKOVIĆ, Vinko PINTIĆ

Utjecaj odmora prije klanja na kakvoću junećeg mesa

Effect of Rest Period in Lairage on Beef Meat Quality

sa2008_a0713.pdf

Šimun ZAMBERLIN, Dubravka SAMARŽIJA, Jasmina HAVRANEK, Marija PECINA, Tomislav POGAČIĆ

Viskozitet čvrstog jogurta tijekom pohrane mjeren različitim brzinama smicanja

Viscosity of Set Type Yogurt During Storage Measured at Different Shear Rates

sa2008_a0714.pdf

Tomislav POGAČIĆ, Dubravka SAMARŽIJA, Marija PECINA, Darija JURAŠIN, Maja DUTOUR SIKIRIĆ

Metode izolacije kazeina iz sirovog ovčjeg mlijeka, sirnog gruša i svježeg ovčjeg sira za analizu dinamičkim raspršivanjem svjetlosti

Methods of Casein Isolation from Raw Sheep Milk, Cheese Curd and Fresh Sheep Cheese for Dynamic Light Scattering Analysis

sa2008_a0715.pdf

Danijel KAROLYI, Marija ĐIKIĆ, Krešimir SALAJPAL, Vlatka ČUBRIĆ ČURIK, Ivan JURIĆ

Svojstva trupa i kakvoća mesa simentalske ”baby-beef“ junadi

Carcass Traits and Meat Quality of “Baby-beef” Simmental Cattle

sa2008_a0716.pdf

Nikolina KELAVA, Miljenko KONJAČIĆ, Krešimir KUTEROVAC, Ante IVANKOVIĆ, Tomislav JAKOPOVIĆ

Utjecaj spola i dobi na boju i pH mesa simentalske junadi

Effect of Sex and Age on pH and Meat Color of Simmental Steers and Heifers

sa2008_a0717.pdf

43. hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma
18. do 21. veljače 2008. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-68-4
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr