Ribarstvo i lovstvo

Anđelko Opačak, Tihomir Florijančić, Zdravko Tolušić, Igor Kralik, Ras Lužaić

Preferencije potrošača slatkovodne ribe u Republici Hrvatskoj

Preferences of freshwater fish consumers in the Republic of Croatia

sa2007_a1001.pdf

Željko Domitrović, Nikica Šprem, Tomislav Treer, Marina Piria

Rast i kondicija šarana iz jezera Velo Blato

The growth and condition of carp in lake Velo Blato

sa2007_a1002.pdf

Marina Piria, Tea Tomljanović, Ivica Aničić, Vladimir Piria, Ognjen Livada

Kostorog (Balistes capriscus, Gmelin, 1789.) iz Jadranskog mora

Grey triggerfish (Balistes capriscus, Gmelin, 1789) of the Adriatic Sea

sa2007_a1003.pdf

Tea Tomljanović, Tomislav Treer, Marina Piria, Ivica Aničić, Roman Safner, Nikica Šprem

Molekularna obilježja mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostris salonitana) i njeno moguće očuvanje

Molecular trait of soft-muzzled trout (Salmothymus obtusirostris salonitana) and its conservation

sa2007_a1004.pdf

Vesna Mijat

Genotipizacija ribljih linija - očuvanje biodiverziteta

Fish lineage genotyping - biodiversity conservation

sa2007_a1005.pdf

Nikica Šprem, Tomislav Treer, Roman Safner, Tihomir Florijančić, Anita Bradić

Fenotipske osobine divljih svinja i križanaca s divljom svinjom

Phenotype characteristics of wild boar and wild boar crossbreads

sa2007_a1006.pdf

Tihomir Florijančić, Anđelko Opačak, Ivica Bošković, Nikica Šprem, Ras Lužaić, Marko Perković

Epizootiološka situacfja silvatične bjesnoće u istočnoj Hrvatskoj

A survey of the current status of sylvatic rabies in eastern Croatia

sa2007_a1007.pdf

Krešimir Severin, Tomislav Mašek, Zdravko Janicki, Dean Konjević, Alen Slavica

Učinak kopunizacije na rast, kvalitetu mesa i metabolizam lipida fazana

Influence of caponisation on the growth, meat quality and lipid metabolism in pheasant

sa2007_a1008.pdf

Tomislav Mašek, Krešimir Severin, Zdravko Janicki, Dean Konjević, Alen Slavica, Željko Mikulec

Utvrđivanje referentnih vrfjednosti serumskih biokemijskih pokazatelja fazana običnog u tovu

Establishment of serum biochemistry reference values for common pheasant during fattening

sa2007_a1009.pdf

Sanja Tomšić, Valter Kožul

Morfometrijske značajke i napredovanje gonadosomatskog indeksa kod hridinskog ježinca (Paracentrotus ividus) u uvjetima poluzatvorenog uzgojnog sustava

Morphometric characteristics and progress of gonadosomatic index in purple sea urchin (Paracentrotus lividus) bred in the semi-closed circulation system

sa2007_a1010.pdf

Ana Bratoš Cetinić, Ana Gavrilović, Iris Dupčić Radić, Marijana Pećarević, Sanja Tomšić, Esme Mrčelja, Branko Glamuzina

Reproduktivne značajke kućice Chamelea gallina Linnaeus , 1758 (Bivalvia, Mollusca) s područja ušća rijeke Neretve

Reproductive characteristics of baby clam Chamelea gallina Linnaeus, 1758 (Bivalvia, Mollusca) from the river Neretva estuary

sa2007_a1011.pdf

Ana Bratoš Cetinić, Jakša Bolotin, Jakica Njire, Marijana Pećarević

Naseljavanje i rast dagnji Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Bivalvia, Mollusca) na eksperimentalnim kolektorima u Malostonskom zaljevu

Settlement and growth of black Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Bivalvia, Mollusca) on experimental collectors in the Mali Ston Bay

sa2007_a1012.pdf

Luiza Florea

Trophodynamic modules of dominant fish species from the small island of Braila in the Lower Danube River

sa2007_a1013.pdf

Luiza Florea, Maria Contoman, Paula Popa, Aida Vasile, Maria Fetecau

Characterisctics of pond aquaculture effluents from the Lower Prut River Basin

sa2007_a1014.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr