Ratarstvo

Ivan Katalinić, Ivo Juras

Natjecanje u oranju u Republici Hrvatskoj i Svijetu

Ploughing competition in Croatia and in the world

sa2007_a0901.pdf

Đuro Lukić, Janko Sever, Kristijan Puškarić, Robert Matasović, Robert Rojc, Ljiljana Turek, Zoran Kurtović

Bc hibridi kukuruza u proizvodnim pokusima u 2006. godini

Bc maize hybrids in performance trials in 2006

sa2007_a0902.pdf

Ruždija Musić

Utjecaj veličine i rasporeda praznih mjesta na lisnu površinu i prinos kukuruza

Effect of the size and distribution of empty spaces on leaf area and maize yield

sa2007_a0903.pdf

Bojan Stipešević, Ivan Žugec, Danijel Jug, Miro Stošić

Obrada tla i gnojidba dušikom za ječam

Soil tillage and nitrogen fertilization for barley

sa2007_a0904.pdf

Bogdan Korić, Mladen Šimala, Tatjana Masten, Ivan Poje

Bolesti i štetnici na mladim usjevima ozimog ječma u jesen 2006. godine

Diseases and pests on winter barley seedlings in the autumn of 2006

sa2007_a0905.pdf

Silva Grobelnik Mlakar, Franc Bavec

Prinosi i sadržaj bjelančevina u zrnu šćira Amaranthus cruentus L. 'G6' u ovisnosti o roku sjetve i gnojidbi dušikom

Yield and grain protein content of amaranth Amaranthus cruentus L. 'G6' as related to sowing date and nitrogen fertilization

sa2007_a0906.pdf

Renata Glavaš-Tokić, Andrija Kristek, Manda Antunović, Suzana Kristek

Rodnost kultivara šećerne repe u ekološkim uvjetima Slavonije i Baranje

Fertility of sugar beet hybrids in Slavonia and Baranya ecological conditions

sa2007_a0907.pdf

Andrija Kristek, Renata Glavaš-Tokić, Suzana Kristek

Utjecaj roka vađenja i kultivara na najznačajnija svojstva korijena šećerne repe

Effect of the lifting date and cultivars on major sugar beet root properties

sa2007_a0908.pdf

Miroslav Čavlek, Kristina Gršić, Zvonko Mustapić<

Utjecaj roka berbe na agronomska i neka kemijska svojstva flue-cured duhana

Influence of harvest date on agronomic and some chemical characteristics of flue-cured tobacco

sa2007_a0909.pdf

Anica Dernik, Zdravko Marić, Ružica Šimunić

Efikasnost folijarne primjene gnojiva Klomag K i Inkabor u proizvodnji šećerne repe

Efficacy of foliar fertilizers Klomag K and Inkabor in sugar beet production

sa2007_a0910.pdf

Miroslav Bukan, Ana Budimir, Mirko Boić, Vinko Kozumplik, Marija Pecina

Uzgoj duhanskog rasada na različitim hranjivim otopinama

Growing tobacco seedlings in different float nutrient solutions

sa2007_a0911.pdf

Kamil Sacilik

Determination of dielectric properties of sesame seeds in the radiofrequency range

sa2007_a0912.pdf

Milan Biberdžić, Saša Barać, Božidar Milošević

Utjecaj rastućih količina dušika na prinos i sadržaj proteina u zrnu tritikalea

Influence of increasing nitrogen quantities on yield and protein content of triticale grain

sa2007_a0913.pdf

Juliana Molnárová, Renata Ulrichová, Ladislav Mikloš

Interactive influence of fertilization, tillage and year on winter barley grain yield

sa2007_a0914.pdf

Radomír Kvapil, Ivana Capouchová

Influence of production technology on the yield of hybrid wheat

sa2007_a0915.pdf

Drena Gadžo, Mirha Đikić, Ševal Muminović, Azra Hadžić

Mogućnosti proizvodnje heljde u Bosni i Hercegovini

Possibilities of buckwheat production in Bosnia and Herzegovina

sa2007_a0916.pdf

Hamid Reza Mobasser, Davood Barari Tari, Ali Eftekhari

Effect of seedling age and planting space on yield and yield components of rice (Neda variety)

sa2007_a0917.pdf

Davood Barari Tari, Hemmatollah Pirdashti, Morteza Nasiri, Sadegh Hoseini

Effect of different agronomical treatments on flag leaf characteristics of rice

sa2007_a0918.pdf

Yousef Nicknejad, Morteza Nasiri, Hemmatollah Pirdashti, Davood Barari Tari

Determination of dry matter translocation in yields of different rice cultivars

sa2007_a0919.pdf

Morteza Nasiri, Hemmatollah Pirdashti, Davood Barari Tari

Investigation of rice growing in rotation with a second crop in northern Iran

sa2007_a0920.pdf

Petr Dvořák, Karel Hamouz, Eva Bicanová<

Influence of the location and time of fleece removal on potato yield

sa2007_a0921.pdf

Adrijana Majić, Milan Poljak, Zrinka Knezović, Tea Horvat

Utjecaj gnojidbe dušikom na sadržaj nitrata u gomolju krumpira

Effects of nitrogen nutrition on nitrate content in potato tubers

sa2007_a0922.pdf

Balalić Igor, Jovan Crnobarac, Nenad Dušanić

AMMI model in evaluation of planting date x hybrid interaction for sunflower grain yield

sa2007_a0923.pdf

Zlata Milaković, Željko Bukvić, Davor Kralik, Gabriella Kanižai, Tomislav Soukup

Hranjiva vrijednost Galega orientalis Lam.

Nutritive value of Galega orijentalis Lam

sa2007_a0924.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr