Agroekonomika

Ramona Franić, Ornella Kumrić

Statistička ograničenja za makro-agroekonomske projekcije

sa2007_a0201.pdf

Đurđica Žutinić, Nataša Bokan

Mladi na selu i obiteljska poljoprivreda - rezultati empirijskog istraživanja u tri hrvatske regije

Rural youth and family farming - field study results in three Croatian regions

sa2007_a0202.pdf

Ivan Katalinić, Ivka Veić

Metode rada savjetodavne službe sa studijskim grupama u HZPSS-u

sa2007_a0203.pdf

Borko Sorajić, Vesna Milić

Međuzavisnost grupa srodnih tipova i ekonomskih rezultata individualnih gospodarstava Hercegovine

Interdependence of groups of similar types and economic results of individual farms in Herzegovina

sa2007_a0204.pdf

Đordano Peršurić, Milan Oplanić, Anita Silvana llak Peršurić

Ekonomska isplativost kupnje poljoprivrednog zemljišta za vinogradarsku proizvodnju

sa2007_a0205.pdf

Marko Matić, Ivan Spužević

Utrošak ručnog i strojnog rada u proizvodnji trešnje na obiteljskom gospodarstvu

sa2007_a0206.pdf

Lari Hadelan, Mario Njavro, Vjekoslav Par

Tvrtke iz agrobiznisa na tržištu kapitala

sa2007_a0207.pdf

Ljubica Ranogajec, Jadranka Deže

Proaktivno upravljanje troškovima

Proactive cost management

sa2007_a0208.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-58-5 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr