Voćarstvo

Sandra Voća, Jasmina Družić, Nadica Dobričević, Zlatko Čmelik, Martina Skendrović-Babojelić

Kvaliteta plodova trešnje sorte "Lapins" uzgajane na različitim vegetativnim podlogama

Fruit quality of sweet cherry cultivar "Lapins" grown on different vegetative rootstocks

sa2007_p1401.pdf

Martina Skendrović Babojelić, Mate Žanić, Jasmina Družić, Zoran Šindrak, Ana Kovač, Nikola Pavičić

Utjecaj niskih zimskih temperatura zraka na oštećenje generativnih pupova jabuke

Influence of low winter air temperatures on generative apple buds injury

sa2007_p1402.pdf

Lidija Jakobek, Marijan Šeruga, Martina Medvidović-Kosanović, Ivana Novak

Antioksidacijska aktivnost, flavonoli i fenolne kiseline različitih vrsta voća

Antioxidant activity, flavonols and phenolic acids of various fruits

sa2007_p1403.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-59-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr