Vinogradarstvo i vinarstvo

Felicia Stoica, Camelia Muntean, L. Giurgiulescu, Ionela Popa

Influence of must clarification process on the white wine volatile compounds concentrations

sa2007_p1301.pdf

Ana Bucić-Kojić, Mirela Planinić, Srećko Tomas, Mate Bilić, Darko Velić, Nikola Mežnarić

Utjecaj temperature na kinetiku ekstrakcije ukupnih polifenola iz sjemenki grožđa i efektivnu difuznost

Influence of temperature on extraction kinetics and effective diffusivity of total polyphenols from grape seeds

sa2007_p1302.pdf

Ana Bucić-Kojić, Mirela Planinić, Srećko Tomas, Mate Bilić, Darko Velić, Ina Smrček

Utjecaj procesnih uvjeta na prinos ekstrakcije ukupnih polifenola iz sjemenki grožđa

Effect of process conditions on the extraction yield of total polyphenols from grape seeds

sa2007_p1303.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-59-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr