Ratarstvo

Carla Cesaraccio, Andrea Motroni, Pierpaolo Duce, Marco Dettori, Donatella Spano

Primjena modela za prognozu prinosa i fenologiju usjeva Triticum durum Desf. u Sardiniji (Italija)

A crop model application for Triticum durum Desf. phenology and yield prediction in Sardinia (Italy)

sa2007_p0901.pdf

Elena Liliana Chelariu, Lucia Draghia, Bogdan Vlad Avarvarei, Nicoleta Luminita Paraschiv, Tatiana Sandu, Antoanela Patras

Utjecaj gnojidbe na botanički sastav livade Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L.

Influence of fertilization on the botanical composition of Agrostis capillaris L. - Festuca rubra L. meadow

sa2007_p0902.pdf

Zoran Dimov, Suzana Kratovalieva, Dragica Spasova

Some morphological and technological characteristics of sesame (Sesamum indicum L.) from Macedonia

sa2007_p0903.pdf

Mirha Đikić, Drena Gadžo, Ševal Muminović, Emir Husika, Husein Berberović, Zijo Huremović, Dijana Talić

Pioneer hibridi kukuruza u agroekološkim uvjetima Bosne i Hercegovine

Pioneer corn hybrids in the agroecological conditions of Bosnia and Herzegovina

sa2007_p0904.pdf

Željko Dolijanović, Dušan Kovačević, Snežana Oljača, Života Jovanović

Prinos zrna kukuruza u različitim sistemima ratarenja

Grain yield of maize in different cropping systems

sa2007_p0905.pdf

Petr Dvořák, Karel Hamouz, Eva Bicanová

Utjecaj mikroklime ispod tekstilne i plastične folije na prinos ranog krumpira

Influence of microclimate under textile and plastic films on the yield of early potatoes

sa2007_p0906.pdf

Karel Hamouz, Jaromír Lachman, Petr Dvořák, Vladimír Pivec

Utjecaj odabranih čimbenika na sadržaj antioksidanata u gomolju krumpira

Influence of selected factors on antioxidants content in potato tubers

sa2007_p0907.pdf

Ivo Jurić, Milutin Bede, Mato Drenjančević, Ivan Kelava, Aleksandar Stanisavljević

Utjecaj obrade tla i kultivara na uzgoj pšenice u istočnoj Hrvatskoj

Effect of different tillage systems and cultivars on winter wheat production in eastern Croatia

sa2007_p0908.pdf

Imre Kádár

Opskrba tla vodom i odgovor biljaka na gnojidbu

Soil water supply and plant response to fertilizers

sa2007_p0909.pdf

Mladen Knežević, Josip Leto, Krešimir Bošnjak, Goran Perčulija, Marina Vranić, Hrvoje Kutnjak, Ivana Matić, Krunoslav Vragović

Utjecaj količine, učestalosti i vremena primjene stajskog gnoja na prinos i botanički sastav travnjaka

Effects of the rate, frequency and timing of farmyard manure application on grassland productivity and botanical composition

sa2007_p0910.pdf

Emil Luca, Jasna Sostaric, Sanda Suciu, Ancuta Puscas, Adriana Hoban

Neki elementi tehnologije primijenjene na navodnjavanom usjevu soje u uvjetima Transilvanije

Some technology elements applied to irrigated soybean crop in the conditions of Transylvania

sa2007_p0911.pdf

Željko Mihalina, Suzana Kristek, Andrija Kristek, Manda Antunović

Prinos soje u zavisnosti od gnojidbe dušikom i bakterizacije sjemena

Soybean yield in dependence on nitrogen fertilization and seed inoculation

sa2007_p0912.pdf

Zorica Nešić, Zorica Tomić, Savo Vučković, Dragana Ružić-Muslić, Miroslav Žujović

Udio lista lucerne u travno-leguminoznim smjesama u ovisnosti o vrsti smjese i gnojidbi N

Share of alfalfa leaf in grass-legume mixtures in dependence on the type of mixture and N fertilization

sa2007_p0913.pdf

Ioan Oroian, Laura Paulette, Alexandru Todea, Adelina Dumitras, Antonia Odagiu

Utjecaj različite ishrane na mineralni sastav biljaka pšenice

The effect of differentiated nutrition on mineral composition of wheat plants

sa2007_p0914.pdf

Vladimír Pačuta, Ivan Černý, Richard Pospíšil

Utjecaj sorte i bioaktivnih tvari na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe

Effect of the variety and bioactive substances on sugar beet root yield and quality

sa2007_p0915.pdf

Nicoleta Luminita Paraschiv, Culita Sirbu, Elena Liliana Chelariu, Bogdan Vlad Avarvarei

Istraživanje pojave lignifikacije kod vrste Onobrychis viciifolia Scop. pod utjecajem ekoloških čimbenika (II)

Aspects of lignification phenomenon in Onobrychis viciifolia Scop. species under the influence of ecological factors (II)

sa2007_p0916.pdf

Nicoleta Luminita Paraschiv, Elena Liliana Chelariu, Tatiana Sandu, Bogdan Vlad Avarvarei, Culita Sirbu, Antoanela Patras

Istraživanje promjena u mehaničkom tkivu vrste Dactylis glomerata L. u uvjetima dušične gnojidbe

Research into mechanic tissue modifications of Dactylis glomerata L. species in the conditions of nitrogen fertilization

sa2007_p0917.pdf

Radmila Pivić, Aleksandra Stanojković, Dragana Jošić, Nevenka Djurović

Utjecaj horizontalne cijevne drenaže na reguliranje vodo-zračnog režima tla tipa pseudoglej

Influence of horizontal pipe drainage on moisture dynamics in pseudogley soil

sa2007_p0918.pdf

Hrvoje Plavšić, Marko Josipović, Marija Vratarić, Aleksandra Sudarić, Goran Krizmanić, Darko Kolar

Utjecaj godine, navodnjavanja i dušika na sadržaj ulja i bjelančevina u zrnu soje (Glycine max (L.) Merr.)

Influence of the year, irrigation and nitrogen on oil and protein content in soybean grain (Glycine max (L.) Merr.)

sa2007_p0919.pdf

Milan Pospišil, Ana Pospišil, Jasminka Butorac, Zvonko Mustapić, Nikša Orešković

Utjecaj folijarnih gnojiva Albatros sprint, Albatros standard i Albatros hydro na prinos i kvalitetu korijena šećerne repe

Influence of foliar fertilizers Albatros sprint, Albatros standard and Albatros hydro upon yield and quality of sugar beet root

sa2007_p0920.pdf

Ana Pospišil, Milan Pospišil, Boris Varga, Mladen Čaić

Utjecaj gustoće sklopa na neka agronomska svojstva Amaranthus spp.

Influence of plant density on some agronomic traits of Amaranthus spp.

sa2007_p0921.pdf

Daniel Răduţoiu

Novi cenotakson u rumunjskoj vegetaciji

A new coenotaxon in Romanian vegetation

sa2007_p0922.pdf

Daniel Răduţoiu, Iulian Costache

Segetalna vegetacija iz Cerne u porječju rijeke Oltet (Rumunjska)

Segetal vegetation from Cerna in the Oltet River Basin (Romania)

sa2007_p0923.pdf

Branimir Šimić, Luka Andrić, Hrvoje Plavšić, Željko Kraljičak, Josip Lovković, Jasenka Čosić

Značaj izbora hibrida kukuruza u proizvodnji silaže

Importance of maize hybrid selection in silage production

sa2007_p0924.pdf

Ružica Šimunić, Anica Dernik, Mitar Brnović, Boris Đurđević

Utjecaj hibrida na prinos i sadržaj suhe tvari kukuruza za silažu

Influence of hybrids on the yield and dry matter content of maize silage

sa2007_p0925.pdf

Zorica Tomić, Zorica Nešić, Miroslav Žujović

Testiranje sorti lucerne, crvene i bijele djeteline u uvjetima suhog ratarenja

Testing of alfalfa, red and white clover cultivars in dry farming conditions

sa2007_p0926.pdf

Danko Vincetić, Julija Strinavić, Antun Krmpotić

Proizvodnja pivarskog ječma u Republici Hrvatskoj

Production of malting barley in the Republic of Croatia

sa2007_p0927.pdf

42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma
13. do 16. veljače 2007. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-59-2 (tiskana verzija)
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr