U izradi

43. hrvatski i 3. međunarodni simpozij agronoma
18. do 21. veljače 2008. | Grand hotel Adriatic | Opatija | Hrvatska
Zbornik sažetaka | Zbornik radova
Izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Svetošimunska cesta 25, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Glavni urednik: Milan Pospišil
ISBN 978-953-6135-68-4
E-mail: sa@agr.hr | Home page: http://sa.agr.hr